Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

May 08, 2018: Καταλογισμός ιατρού για θετική ζημία προκληθείσα στο Ι.Κ.Α. - Απόφαση 1026/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Καταλογισμός ιατρού για θετική ζημία προκληθείσα στο Ι.Κ.Α. - Απόφαση 1026/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Καταλογισμός ιατρού για θετική ζημία προκληθείσα στο Ι.Κ.Α. - Απόφαση 1026/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Από τις ως άνω διατάξεις (άρθρο 46 παρ. 5,10 π.δ. 774/1980 και άρθρο 38 παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2683/1999 (Α΄ 19) και εφαρμόζεται κατά το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού και επί των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο), συνάγεται ότι οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εάν ζημιώσουν το νομικό πρόσωπο κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ευθύνονται έναντι αυτού προς ανόρθωση κάθε θετικής ζημίας, εφόσον η ζημιογόνος συμπεριφορά τους αποδίδεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια, την ύπαρξη των οποίων, ως στοιχείων της αξιώσεως του ν.π.δ.δ. για αποζημίωση έναντι του ζημιώσαντος αυτό υπαλλήλου, ερευνά το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.

Ετέρα αναγκαία προϋπόθεση για τη θεμελίωση της αστικής ευθύνης του υπαλλήλου είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της δόλιας ή βαρέως αμελούς συμπεριφοράς (πράξης ή παράλειψης) αυτού και της επελθούσας ζημίας.

Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της αστικής ευθύνης του υπαλλήλου και τον καταλογισμό του με τη θετική ζημία που προξένησε αποφαίνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας.

Η συστηματική κατά την ελεγχθείσα χρονική περίοδο τριών μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος 2003) συνταγογράφηση από τον ήδη αναιρεσείοντα υπερβολικών ποσοτήτων φαρμάκων καθ’ υπέρβαση της ενδεδειγμένης από τον Ε.Ο.Φ. δοσολογίας, η έλλειψη οποιασδήποτε ειδικής αιτιολόγησης για την τυχόν ανάγκη χορήγησης μεγαλύτερης από την επιτρεπόμενη δόσης, η μη αναγραφή των συνταγών στα βιβλιάρια υγείας των ασθενών ασφαλισμένων, η αναγραφή μηδενικού ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στη δαπάνη των φαρμάκων, χωρίς αναφορά της πάθησης που τυχόν δικαιολογεί την εξαίρεση από τη συμμετοχή, σε συνδυασμό με τη σχεδόν αποκλειστική εκτέλεση των συνταγών αυτών από δύο συγκεκριμένα φαρμακεία και τη συχνότητα αναγραφής φαρμάκων δύο εταιρειών, επέφερε ζημία στο Ι.Κ.Α., μειώνοντας την περιουσία του κατά το ποσό του κόστους των πλημμελώς συνταγογραφηθέντων φαρμάκων.

Η συνταγογράφηση από τους θεράποντες ιατρούς του Ι.Κ.Α. πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, με σκοπό αφενός την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών ασφαλισμένων με τη χορήγηση των κατάλληλων και αυστηρώς αναγκαίων φαρμάκων και άλλων θεραπευτικών μέσων και αφετέρου την αποτροπή πρόκλησης ζημίας στον ασφαλιστικό οργανισμό και κατασπατάλησης των πόρων του μέσω της άσκοπης και παράνομης χορήγησης φαρμάκων και λοιπών θεραπευτικών σκευασμάτων.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more