Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

April 15, 2018: Προσυμβατικός έλεγχος τροποποιητικής σύμβασης-Απόφαση 604/2018 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Προσυμβατικός έλεγχος τροποποιητικής σύμβασης-Απόφαση 604/2018 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Προσυμβατικός έλεγχος τροποποιητικής σύμβασης-Απόφαση 604/2018 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

H προμήθεια συμπληρωματικών αγαθών συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Τα συμπληρωματικά αγαθά δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, β) η αλλαγή του αρχικού αναδόχου δεν είναι δυνατή για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς, όπως εξειδικεύονται στην υποπερίπτωση (αα), και θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή (υποπερίπτωση ββ), γ) η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων, που ανατίθενται για τα συμπληρωματικά αγαθά, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και δ) η τροποποίηση της σύμβασης δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016.

Για κάθε δε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, που αφορά σε συμπληρωματικά αγαθά, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποστέλλει σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε..

H αναθέτουσα αρχή πρέπει στην απόφαση, με την οποία αναθέτει τη συμπληρωματική προμήθεια αγαθών στον αρχικό ανάδοχο, να τεκμηριώνει επαρκώς, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νομιμότητάς της, αφενός μεν ότι τα συμπληρωματικά αγαθά κατέστησαν αναγκαία κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, αφετέρου δε τους επικαλούμενους τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους, για τους οποίους κρίνεται ασύμφορη η εμπλοκή προσώπου διαφορετικού από τον αρχικό ανάδοχο.

Περαιτέρω, επιτρεπτές τροποποιήσεις της σύμβασης είναι, όπως ρητά αναφέρεται στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, και αυτές που δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η οποία καθορίζει τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση μιας σύμβασης ουσιώδη.

Η κατάρτιση τροποποιητικής σύμβασης με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενης επιτρέπεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτού προϋποθέσεις, καθόσον συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και της διασφάλισης του ελεύθερου ανταγωνισμού.


Όπως αναλυτικά παρατίθεται στη 15/7.12.2017 πράξη της Συγκλήτου, αφενός μεν η οποιαδήποτε επέκταση της σύμβασης θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο προμηθευτή, έτσι ώστε να μην υπάρχει ασυμβατότητα υλικών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δημιουργία ανυπέρβλητων τεχνικών δυσκολιών κατά τη λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, αφετέρου δε είναι ασύμφορη οικονομικά η εμπλοκή διαφορετικού προσώπου πέραν του αρχικού αναδόχου, γιατί θα δημιουργούνταν προβλήματα επικάλυψης δαπανών, με αποτέλεσμα το αιτούν να υποχρεωθεί να καταβάλει μεγάλο μέρος δαπανών που έχει ήδη καταβάλει στον αρχικό ανάδοχο. Λαμβανομένου μάλιστα υπόψιν ότι το συμβατικό τίμημα του υποβληθέντος σχεδίου τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, το υποβληθέν σχέδιο τροποποίησης αφορά σε συμπληρωματική της αρχικής σύμβασης προμήθεια, που πληροί τις σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4412/2016 και, επομένως, νομίμως καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή.Πηγή: elsyn.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more