Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

March 28, 2018: Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 23/2018 VII Τμήματος ΕλΣυν

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 23/2018 VII Τμήματος ΕλΣυνpostsethemis

Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 23/2018 VII Τμήματος ΕλΣυν

Κατά των καταλογιστικών πράξεων Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση τους στον καταλογιζόμενο. Η πρόβλεψη, δε, του ως άνω ενδίκου βοηθήματος, με το οποίο επιτρέπεται ο έλεγχος των καταλογιστικών αυτών πράξεων κατά το νόμο και την ουσία, έχει ως συνέπεια ότι με την προβλεπόμενη στο άρθρο 217 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ανακοπή, που ασκείται κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της σχετικής οφειλής, δεν επιτρέπεται να προβληθούν λόγοι που ανάγονται σε νομικές ή ουσιαστικές πλημμέλειες των προαναφερόμενων καταλογιστικών πράξεων, οι οποίες συνιστούν το νόμιμο τίτλο της προσβαλλόμενης ταμειακής βεβαίωσης.

Ενόψει των ως άνω δικονομικών ρυθμίσεων, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν αρχίζει η προθεσμία άσκησης της έφεσης κατά της καταλογιστικής απόφασης ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση χρέους, εάν προηγουμένως δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η πράξη καταλογισμού στον καταλογισθέντα ή αυτός δεν έχει λάβει, με άλλο τρόπο, πλήρη γνώση της πράξης αυτής και του περιεχομένου της. Μετά, ωστόσο, την κοινοποίηση της καταλογιστικής απόφασης ή εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής, νομίμως χωρεί η ταμειακή βεβαίωση της απαίτησης, έστω και αν δεν έχει ακόμη παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης ή εκκρεμεί ήδη ασκηθείσα έφεση και αίτηση αναστολής κατ’ αυτής, ενώ δεν εκδίδεται νομίμως η πράξη ταμειακής βεβαίωσης και αυτή είναι ακυρωτέα όταν έχει προηγηθεί απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου ή προσωρινή διαταγή του Προέδρου, με την οποία χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης του νόμιμου τίτλου. (βλ. αποφ. Ελ. Συν. VII Τμ. …/2013, Ι Τμ. …/2016 και την σε αυτές παρατειθέμενη νομολογία).

Αντιθέτως, πράξη ταμειακής βεβαίωσης που εκδίδεται πριν από τη δημοσίευση απόφασης Δικαστηρίου ή διαταγής του Προέδρου περί αναστολής εκτέλεσης του νόμιμου τίτλου είναι νόμιμη, πλην, όμως, μετά την τυχόν αναστολή του νόμιμου τίτλου, η ταμειακή βεβαίωση αδρανοποιείται ως προς τα έννομα αποτελέσματά της, με συνέπεια να κωλύεται η δυνάμει αυτής οποιαδήποτε περαιτέρω πράξη εκτέλεσης για όσο χρόνο ισχύει η δικαστική απόφαση περί αναστολής (βλ. αποφ. Ελ.Συν. Ι  Τμ. …/2016 και …/2015). Τέλος από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν προβλέπεται άσκηση ανακοπής κατά της ατομικής ειδοποίησης, προκύπτει ότι αν και αυτή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα, θα πρέπει να διαλαμβάνει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, ώστε να καθίσταται σαφές στον οφειλέτη το χρέος στο οποίο αναφέρεται, το οικονομικό έτος στο οποίο αυτό ανήκει και η οικεία ταμειακή βεβαίωση και να παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος ακρόασης και παροχής έννομης προστασίας (πρβλ. Εφ. Αθηνών …/1984).

Ενόψει όμως, του ότι η ατομική ειδοποίηση δεν είναι η εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία μεταβάλλεται η πραγματική και νομική κατάσταση του διοικουμένου καθώς και η παράλειψη αποστολής της δεν επιδρά επί του κύρους των αναγκαστικών μέτρων που λαμβάνονται, λόγος ανακοπής, ο οποίος αναφέρεται σε ελλείψεις του περιεχομένου της, μπορεί να προβληθεί παραδεκτώς, πλήττοντας τη νομιμότητα της ατομικής πράξεως της ταμειακής βεβαίωσης, εφόσον οι πλημμέλειές της δημιούργησαν σύγχυση στον οφειλέτη αναφορικά με το χρέος το οποίο καλείται να εξοφλήσει και τον απέτρεψαν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή την έγκαιρη άσκηση των διοικητικών προσφυγών ή  των ενδίκων βοηθημάτων που προβλέπονται κατά της ταμειακής βεβαίωσης. Σε αυτή την περίπτωση με το δικόγραφο της ανακοπής, ο οφειλέτης πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει το σύνολο των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στην πλημμελή ενημέρωσή του σχετικά με την υπάρχουσα οφειλή καθώς και την αντίστοιχη βλάβη που υπέστη (απόφ. VII Τμ. …/2013 και  IV Τμ. …/2009).

Η ατομική ειδοποίηση δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία μεταβάλλεται η πραγματική και νομική κατάσταση του διοικουμένου


Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), και εφαρμόζεται αναλόγως στις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίκες επί ανακοπών δυνάμει του άρθρου 123 του π.δ. 1225/1981, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν.3472/ 2006 (ΦΕΚ 135 Α΄), ορίζει στο άρθρο 217 παρ. 1 ότι: «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) (…)» και στο άρθρο 224 παρ. 4 ότι: «Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία (...)».Πηγή: elsyn.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more