Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

March 19, 2018: Καταλογισμός στρατιωτικού λόγω πρόωρης αποχώρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις- Απόφαση 1061/2017 V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Καταλογισμός στρατιωτικού λόγω πρόωρης αποχώρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις- Απόφαση 1061/2017 V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Καταλογισμός στρατιωτικού λόγω πρόωρης αποχώρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις- Απόφαση 1061/2017 V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Oι αξιωματικοί που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και αναλαμβάνουν, από την ονομασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σημαιοφόρων ή Ανθυποσμηναγών, υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), δύνανται πλέον, να παραιτηθούν, πριν συμπληρώσουν το χρόνο υποχρεωτικής παραμονής τους σε αυτές. Στην περίπτωση όμως αυτή υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του συνόλου των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα.

 

Η αποζημίωση δε αυτή υπολογίζεται κατά αντικειμενικό τρόπο έχει δε χαρακτήρα αποκαταστατικό των δαπανών, αφού στοχεύει σε επιστροφή των εξόδων, στα οποία υποβλήθηκε το Δημόσιο για να τους εκπαιδεύσει και, συνεπώς, δεν συνιστά κύρωση. Δεν αποσκοπεί δηλαδή στο να καταστήσει το Ελληνικό Δημόσιο πλουσιότερο σε βάρος της περιουσίας του προώρως αποχωρήσαντος αξιωματικού και για το λόγο αυτό δεν παραβιάζεται το προστατευόμενο από το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.περιουσιακό δικαίωμα του τελευταίου,. Oι εν λόγω περιορισμοί που επιβάλλονται στους αξιωματικούς είναι πρόσφοροι, αναγκαίοι και τελούν σε σχέση αναλογίας προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ενώ το ύψος της ανωτέρω αποζημίωση καθορίζεται με γενικό και αντικειμενικό τρόπο, όχι όμως και κατ’ αμάχητο τεκμήριο, καθόσον δεν εμποδίζεται ο αξιωματικός να αμφισβητήσει, για λόγους που συντρέχουν ειδικά στο πρόσωπό του, το ύψος της ζημίας που υπέστη το Δημόσιο από την πρόωρη αποχώρησή του.

 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν πλήττουν την αρνητική όψη του δικαιώματος για εργασία, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παρ. 4 εδάφ. α΄ του Συντάγματος και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μορφή αναγκαστικής εργασίας υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α. αφού δεν εξικνούνται μέχρι την απαγόρευση αποχώρησης από το στράτευμα. Oι εν λόγω περιορισμοί δεν θίγουν ούτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 

Η υποχρέωση των αξιωματικών για παραμονή στην υπηρεσία τους για χρόνο διπλάσιο του χρόνου φοίτησής τους δεν δημιουργεί δυσμενή διάκριση σε βάρος τους σε σχέση με τους αποφοίτους των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και Δικαστικών Λειτουργών και δεν θίγει την αρχή της ισότητας.

Η υποχρέωση παραμονής στις ένοπλες δυνάμεις για ορισμένο χρονικό διάστημα και συνακόλουθα η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης συνιστούν θεμιτό περιορισμό του δικαιώματός τους για ελεύθερη επιλογή, άσκηση και αλλαγή επαγγέλματος, καθόσον αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, είναι δε σε κάθε περίπτωση συναφείς προς το αντικείμενο και το χαρακτήρα του επαγγέλματος που οι αξιωματικοί επιλέγουν και της δημόσιας υπηρεσίας που αναλαμβάνουν.


Αντίθετη μειοψηφία: το Τμήμα οφείλει να ερευνήσει αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την επιβολή του επίδικου διοικητικού μέτρου, τηρήθηκε μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ των περιουσιακών δικαιωμάτων του ανωτέρω και του δημόσιου συμφέροντος που υπηρετούν οι επίμαχες διατάξεις και, ειδικότερα, να σταθμίσει αφενός μεν την πραγματική ζημία του Δημοσίου, αφετέρου δε την αποτίμηση του οφέλους που απέκτησε ο εκκαλών , σε συνάρτηση και με την προσωπική και οικονομική του κατάσταση. Tο Τμήμα πρέπει να διατάξει αποδείξεις επιρρίπτοντας σε κάθε διάδικο το βάρος να προσκομίσει τα στοιχεία που εμπίπτουν στη σφαίρα γνώσης εκάστου.Πηγή: elsyn.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more