Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυν

January 25, 2018: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυνpostsethemis

Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυν

Στο άρθρο 105 του π.δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) ορίζεται ότι: «Εις αναθεώρησιν υπόκεινται αι οριστικαί αποφάσεις των Τμημάτων (…)». Εξάλλου, ο «Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), ορίζει στο άρθρο 89 ότι: «Οι οριστικές αποφάσεις των Τμημάτων υπόκεινται στο έκτακτο ένδικο μέσο της αναθεώρησης, το οποίο ασκεί στο Τμήμα που εξέδωσε την απόφαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 (…) ο ενδιαφερόμενος (…).» και στο άρθρο 48 ότι: «1. (…). 3.  Η αίτηση αναθεώρησης επιτρέπεται να ασκηθεί (…): α) λόγω πλάνης περί τα πραγματικά γεγονότα ή λόγω λογιστικού λάθους, β) αν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα, γ) αν η πράξη στηρίχθηκε σε καταθέσεις μαρτύρων που καταδικάστηκαν για ψευδορκία ή απαλλάχθηκαν αλλά η ψευδορκία αναγνωρίστηκε δικαστικά,  δ) αν η πράξη στηρίχθηκε σε πλαστά έγγραφα, εφόσον η πλαστογραφία αναγνωρίστηκε δικαστικά έστω και στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ή του βουλεύματος. (…)». 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, οι οριστικές αποφάσεις των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε αναθεώρηση μόνο για τους περιοριστικά αναφερόμενους στις ως άνω διατάξεις λόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η προσαγωγή, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, νέων κρισίμων εγγράφων. Ως κρίσιμο έγγραφο νοείται έγγραφο έγκυρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, με αποδεικτική ισχύ στην υπόθεση που κρίθηκε, δηλαδή έγγραφο από το οποίο προκύπτει άμεση και πλήρης απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους πραγματικού γεγονότος, στην παραδοχή του οποίου στηρίζεται το διατακτικό της απόφασης αυτής, και το οποίο (έγγραφο) θα μπορούσε να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, με την έννοια ότι, αν υποβαλλόταν στην εκτίμηση του Δικαστηρίου, θα το οδηγούσε σε ουσιαστική κρίση της υπόθεσης διαφορετική από την περιεχόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση. Το κατά τα ανωτέρω κρίσιμο έγγραφο πρέπει να είναι και νέο, δηλαδή είτε να υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης αλλά να ήταν άγνωστο ή να ήταν ανέφικτη η προσκόμισή του, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος αλλά σε συνδρομή τυχαίων ή απρόβλεπτων γεγονότων που δεν μπορούσαν να είχαν αποτραπεί με λήψη, εκ μέρους του, μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, είτε να είναι μεν μεταγενέστερο αλλά να προκύπτει από αυτό η ύπαρξη και το περιεχόμενο άλλου κρίσιμου εγγράφου, που είχε εκδοθεί πριν από την δικαστική απόφαση και του οποίου η έγκαιρη προσκόμιση δεν ήταν δυνατή για τους ως άνω λόγους.

 

Η αίτηση αναθεώρησης πρέπει να γίνει δεκτή και να αναθεωρηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που απέρριψε τον ισχυρισμό του αιτούντος περί εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας


Όπως γίνεται δεκτό, στις περιπτώσεις «τυπικών» ελλειμμάτων, ο καταλογισμός που επιβάλλεται σε βάρος του υπολόγου έχει προεχόντως κυρωτικό χαρακτήρα, διότι κατατείνει στην αποδοκιμασία της διαχειριστικής συμπεριφοράς του υπολόγου και όχι στην ν αποκατάσταση αντίστοιχης ζημίας. Στην περίπτωση δε κατά την οποία, οι ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις δεν παρέχουν τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα να εκτιμήσουν τις ευθύνες του υπολόγου και να τον καταλογίσουν με μέρος, μόνον, του διαπιστωθέντος «τυπικού ελλείμματος», που να είναι ανάλογο με την απόκλιση της διαχειριστικής του συμπεριφοράς από τη δημοσιολογιστική νομιμότητα, ενδέχεται ο καταλογισμός που επιβάλλεται να μην τελεί σε εύλογη σχέση προς την επιδειχθείσα συμπεριφορά και να αντίκειται, κατά το μέρος που υπερβαίνει την εύλογη αυτή σχέση, στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Επομένως, οι διατάξεις που προβλέπουν τον καταλογισμό ελλειμμάτων σε βάρος των υπολόγων Ο.Τ.Α., ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας, έχουν την έννοια ότι, σε περίπτωση «τυπικού ελλείμματος», το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως αρμόδιο Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της εκδίκασης ενδίκου μέσου του υπολόγου κατά της καταλογιστικής σε βάρος του πράξης, πρέπει να συνεκτιμά το ύψος  του καταλογισθέντος ποσού, τον βαθμό της υπαιτιότητας του υπολόγου, την έκταση της απόκλισής του από τη δημοσιονομική νομιμότητα, τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης της συγκεκριμένης δημοσιονομικής παράβασης και, εφόσον διαπιστώσει ότι το ύψος του καταλογισθέντος ποσού βρίσκεται σε δυσαρμονία με τα λοιπά ως άνω στοιχεία, να το προσαρμόζει στο ανάλογο, κατά την κρίση του, ύψος.Πηγή: www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more