Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

January 12, 2018: Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών ΟΤΑ με νομοθετική πράξη - Απόφ. 1454/2017 VII ΤμΕλΣυν

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών ΟΤΑ με νομοθετική πράξη - Απόφ. 1454/2017 VII ΤμΕλΣυνpostsethemis

Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών ΟΤΑ με νομοθετική πράξη - Απόφ. 1454/2017 VII ΤμΕλΣυν

Η δαπάνη, για την πληρωμή της οποίας εκδόθηκαν τα επίμαχα στην υπόθεση χρηματικά εντάλματα πληρωμής, είναι κατ’ αρχήν μη νόμιμη, δοθέντος ότι στις αποφάσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας δεν γίνεται σαφής και συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία που θα δικαιολογούσαν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο, αλλά σε αυτές διαλαμβάνεται η αόριστη αναφορά περί “ανάγκης έγκαιρου προγραμματισμού για υπερωριακή εργασία του προσωπικού του Δήμου για αντιμετώπιση εξαιρετικών έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών”. Περαιτέρω,  ορθά διαπιστώθηκε ως μη νόμιμη η πληρωμή και των δαπανών που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, καθώς για την καθιέρωση της απασχόλησης αυτής, πέραν της λήψης σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος) απαιτείτο επιπλέον η λειτουργία βάσει νόμου των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, προϋπόθεση, η οποία ωστόσο, δεν συνέτρεχε εν προκειμένω, ούτε, συνακόλουθα, αποτέλεσε νομότυπο τρόπο καθιέρωσης διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου η προαναφερθείσα …/1997  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς των εκκαλούντων. 

Οι δαπάνες, ωστόσο, εμπίπτουν σε εκείνες που νομιμοποιήθηκαν με τα άρθρα 26 του ν.3274/2004 και 29 παρ. 8 του ν.3448/ 2006, τις προϋποθέσεις των οποίων πληρούν, εφόσον πρόκειται για δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, το είδος των οποίων προβλέπεται ρητά στο νόμο ή, σε κάθε περίπτωση, ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου και συντελούν στην καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής των συγκεκριμένων Υπηρεσιών του (Υπηρεσία Καθαριότητας, Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητικές Υπηρεσίες), έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα, ενώ ο σκοπός, για τον οποίο διενεργήθηκαν έχει εκπληρωθεί, όπως τούτο προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις στις συνημμένες στα χρηματικά εντάλματα καταστάσεις μισθοδοσίας και οι αποφάσεις έγκρισής τους δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς ο καταλογισμός σε βάρος των εκκαλούντων δεν είναι νόμιμος και η προσβαλλομένη πρέπει να ακυρωθεί ως προς αυτούς, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση όλων των λοιπών προβαλλόμενων λόγων έφεσης. 

Έλλειμμα συνιστά, μεταξύ άλλων, κάθε «ανοίκειος» πληρωμή, δηλαδή πληρωμή, για τη διενέργεια της οποίας δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ή που βασίζεται σε μη νόμιμο τίτλο, αφού και σε αυτήν την περίπτωση με την παράνομη εκταμίευση του δημοσίου χρήματος δημιουργείται ουσιαστικά έλλειμμα χρημάτων.


Με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 του ν. 3274/2004 και 29 παρ. 8 του ν.3448/2006 θεωρούνται νόμιμες αναδρομικά, από το χρόνο πραγματοποίησής τους, δαπάνες, που πληρώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και συνδέσμους πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, που είτε δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία, ανάγονται όμως στη λειτουργική δραστηριότητα των Ο.Τ.Α. και συντελούν άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους, είτε παρά τη ρητή πρόβλεψη τόσο αυτών όσο και της διαδικασίας μέσω της οποίας δημιουργείται για τον οικείο Ο.Τ.Α. υποχρέωση εξόφλησής τους, κατά τη διαδικασία ανάληψής τους, συνέτρεξαν πλημμέλειες, εφόσον, οι δαπάνες αυτές, το μεν έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα, το δε αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο ότι ο σκοπός, για τον οποίο διενεργήθηκαν, έχει εκπληρωθεί και, τέλος, οι σχετικές αποφάσεις που τις προκάλεσαν δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Πηγή: www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more