Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

October 26, 2017: Καταλογισμός υπολόγου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ) - Απόφαση 243/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Καταλογισμός υπολόγου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ) - Απόφαση 243/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Καταλογισμός υπολόγου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ) - Απόφαση 243/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (άρθρο 9 του ν.2889/01, ΔΥ5α/οικ.40927/01 (Β΄ 1679) άρθρα 1-5,7), συνιστάται σε κάθε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. Ειδικός Λογαριασμός Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων, χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα. Ο ειδικός λογαριασμός διαθέτει διοίκηση και διαχείριση, ανεξάρτητη από αυτή του Νοσοκομείου, αυτόνομο προϋπολογισμό -απολογισμό και ίδια όργανα διαχείρισης, την Επιτροπή Λογαριασμού και τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογαριασμού, ο οποίος εντέλλεται την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος των κονδυλίων του Λογαριασμού, ευθύνεται προεχόντως για το λόγο τούτο ως υπόλογος για δαπάνες που συνιστούν έλλειμμα του Λογαριασμού.

Όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 περ. γ΄ της προαναφερόμενης κ.υ.α. ΔΥ5/2001, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.2889/2001, να καθορίζει τη δημοσιονομική λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού τον τρόπο της διάθεσης των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού. Το ρυθμιστικό πεδίο της ούτω κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης οριοθετείται σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από την τελολογική ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 3 του ν.2889/2001, ελλείψει ρητής εξουσιοδοτικής διάταξης, από τις λειτουργικές ανάγκες των απογευματινών ιατρείων και μόνον, και δεν εκτείνεται και στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου, στο οποίο συνιστάται ο Ειδικός Λογαριασμός.

Το άρθρο 2 περ. γ΄ της κ.υ.α. ΔΥ5/2001, κατά το μέρος που αναφέρει ότι από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού διατίθενται κονδύλια και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, εκτός του Ειδικού Λογαριασμού, «και των λοιπών τμημάτων του Νοσοκομείου», κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης και κατά τούτο, ως αντισυνταγματική, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη σκέψη 3.1. της παρούσας είναι μη εφαρμοστέα.

Κατά γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, η οποία συνάγεται από βασικές διατάξεις αυτού (άρθρα 22, 26, 79 ν.2362/1995, 40 ν.δ.496/1974, 7 παρ. 1 ν.968/1979, κ.ά.) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δημόσιας δαπάνης, εκτός από την ύπαρξη πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό, απαιτείται, λόγω της αρχής της νόμιμης δράσης της Διοίκησης, αυτή να προβλέπεται ρητώς από διάταξη νόμου, ή κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δαπάνη δεν προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη, να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας.

Όσον αφορά τα οδοιπορικά έξοδα του, ως Διοικητή του νοσοκομείου, ορθά και με σαφή και επαρκή αιτιολογία αποφάνθηκε το Τμήμα, ότι οι δαπάνες αυτές είναι μη νόμιμες, και μάλιστα καθ’ ολοκληρίαν και όχι μόνον ως προς την υπέρβαση σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το ν.2685/1999, διότι δεν αποτελούν ούτε καν λειτουργικές δαπάνες του Νοσοκομείου, αλλά δαπάνες προβλεπόμενες ρητώς για την κάλυψη μετακινήσεων οργάνων του Νοσοκομείου, τον προϋπολογισμό του οποίου (και όχι τον Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι.) έπρεπε να βαρύνουν.

Ως προς τον ισχυρισμό του αναιρεσειόντος ότι η καταβολή των δαπανών για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων έγινε καλόπιστα, υπό καθεστώς συγγνωστής πλάνης, αυτός είναι επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι το Τμήμα απάντησε στο σχετικό λόγο έφεσης που είχε προβληθεί ενώπιόν του, κρίνοντας ότι ο τότε εκκαλών και ήδη αναιρεσείων καταλογίζεται για τη συγκεκριμένη δαπάνη ως αχρεωστήτως λαβών, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτού.

Ο αναιρεσείων ευθύνεται για τις δαπάνες αυτές ως δημόσιος υπόλογος (σκέψεις 3.2. και 3.4.) για κάθε πταίσμα, δηλαδή και για ελαφρά αμέλεια, κατά το σύστημα της νόθου αντικειμενικής ευθύνης. Συνεπώς, δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής των αρχών της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης για την απαλλαγή του ή τον περιορισμό του σε βάρος του καταλογισμού λόγω των συγκεκριμένων αυτών δαπανών.

Οι δαπάνες που αφορούν λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου είναι μη νόμιμες, διότι στερούνται νόμιμου ερείσματος, λόγω του ότι η κ.υ.α. ΔΥ5/2001, κατά το μέρος που επιτρέπει διάθεση κονδυλίων του Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι. για τις λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου, κείται εκτός εξουσιοδότησης.


LATEST POSTS
  • ethemis

    Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος

    Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία" αναζητά ασκούμενο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (ενδεικτικά 09.00 - 17.00). Αμοιβή: 600,00€ Απαραίτητες γνώσεις: Χρήση Η/Υ, Αγγλικά και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1). Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο kkremalis@kremalis.gr

  • ethemis

    To 3ο Newsletter της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

    Το Newsletter περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, πλούσια νομολογία, κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας καθώς και πλήρη περιγραφή των δράσεων της Έδρας.
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more