Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

October 14, 2017: Αξιώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων μετά την ισχύ του άρθρου 8 ν.3408/2005 - απόφαση 486/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αξιώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων μετά την ισχύ του άρθρου 8 ν.3408/2005 - απόφαση 486/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.postsethemis

Αξιώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων μετά την ισχύ του άρθρου 8 ν.3408/2005 - απόφαση 486/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο νομοθέτης του ν. 3408/2005 προέβλεψε όπως οι αξιώσεις των συνταξιούχων στρατιωτικών από τους νόμους 2838/2000 και 3016/2002 καταβληθούν σ’ αυτούς μερικά και σταδιακά μόνον από της 1ης Οκτωβρίου 2005. Συνεπώς, ο ίδιος ο νόμος 3408/2005 θέσπισε κατάργηση των ήδη γεννηθέντων δικαιωμάτων των στρατιωτικών συνταξιούχων πλήττουσα τον πυρήνα του δικαιώματος, καθόσον καταργεί απολύτως όλες τις αξιώσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 και, ως εκ τούτου, είναι κατά το μέρος αυτό αντίθετος στο άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του (πρώτου) πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης.

Αξίωση στρατιωτικού συνταξιούχου για αναπροσαρμογή της σύνταξής του για το προ της 1ης Οκτωβρίου 2005 χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 επιτρέπεται μόνον ενόσω είναι ακόμη εφικτή η παραδεκτή προσβολή της κατά τα ανωτέρω πράξεως αναπροσαρμογής, και μόνον δια της προσβολής της πράξεως αυτής, έστω και αν, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, προσβάλλεται άλλη πράξη, προκύπτει όμως σαφώς η βούληση του εκκαλούντος αναφορικά με το αντικείμενο του αιτήματος δικαστικής προστασίας που ασκεί.

Αντίθετη μειοψηφία: η διάταξη του άρθρου 8 του ν. 3408/2005, αφ’ ενός μεν δεν περιέχει ρητή και κατηγορηματική κατάργηση των περιουσιακής φύσεως δικαιωμάτων των συνταξιούχων στρατιωτικών που γεννήθηκαν από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30ης Σεπτεμβρίου 2005, ενώ αφ’ ετέρου, εντάσσεται σε μία έννομη τάξη στην οποία τα ήδη γεννηθέντα περιουσιακά δικαιώματα απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας και δεν μπορεί να θιγούν χωρίς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Tα γεννηθέντα δικαιώματα από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30ης Σεπτεμβρίου 2005 παραμένουν ως εκ τούτου ανέπαφα και μπορεί να διεκδικηθούν όπως και πριν από την ισχύ του άρθρου 8 του ν. 3408/2005. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, συνταξιούχος στρατιωτικός που, μετά την ισχύ του άρθρου 8 του ν. 3408/2005, διεκδικεί αναπροσαρμογή της συντάξεώς του για το πριν από την 1η Οκτωβρίου 2005 χρονικό διάστημα, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στη συνταξιοδοτική διοίκηση και να προσβάλει τυχόν απόρριψη αυτού δι’ εφέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου αυτοτελώς, έναντι της κατά το άρθρο 8 του ν. 3408/2005 εκδοθείσης πράξεως αναπροσαρμογής της συντάξεώς του, που δεν θεωρείται συμπροσβαλλόμενη με την εν λόγω έφεση.

Η πράξη αναπροσαρμογής συντάξεως που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3408/2005 και που, σε εκτέλεση αντίθετου σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα , περιορίζει τις συνέπειες της αναπροσαρμογής όχι στις εκ του σεβασμού του δικαιώματος στην περιουσία απορρέουσες αξιώσεις, αλλά στο από 1ης Οκτωβρίου 2005 και εφεξής χρονικό διάστημα είναι, κατά τούτο, μη νόμιμη λόγω ανίσχυρου ερείσματος και επομένως ακυρωτέα, εφόσον προσβάλλεται δι’ εφέσεως.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more