Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

July 12, 2017: Μέτρο «rebate» επί οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας - Απόφαση 30/2017 Δ' Τμήμα 7μ. ΣτΕ

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Μέτρο «rebate» επί οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας - Απόφαση 30/2017 Δ' Τμήμα 7μ. ΣτΕpostsethemis

Μέτρο «rebate» επί οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας - Απόφαση 30/2017 Δ' Τμήμα 7μ. ΣτΕ

Λόγω παρατάσεως της οξείας δημοσιονομικής κρίσεως, την οποία κατά τα κοινώς γνωστά αντιμετωπίζει το Ελληνικό Κράτος από το έτος 2010 θεσπίσθηκαν με το άρθρο 100 παρ. 1 έως 5 και 7 του ν. 4172/2013 μέτρα για τη συγκράτηση της δαπάνης για τις διαγνωστικές εξετάσεις τη νοσηλεία και τις φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που παρέχονται από ιδιωτικές (ατομικές, εταιρικές κ.ά.) επιχειρήσεις, εντός των ορίων των προϋπολογισμών του Οργανισμού των ετών 2013-2015. Με τα μέτρα αυτά, στα οποία περιλαμβάνεται το επίμαχο μέτρο της «επιστροφής» (“rebate”) κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, ο νομοθέτης, προς αντιμετώπιση της κατά τα ανωτέρω κρίσεως, ήτοι για λόγο δημοσίου και όχι απλώς ταμειακού συμφέροντος, περιόρισε την δικαιοπρακτική ελευθερία των εν λόγω επιχειρήσεων, αλλά δεν επέβαλε την παροχή των υπηρεσιών τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με όρους αμοιβής που οι ίδιες δεν αποδέχονται, όπως αβασίμως προβάλλεται. Τούτο, διότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήσαν συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως του ν. 4172/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.7.2013), δύνανται είτε να μη συμβληθούν με τον Οργανισμό μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος των μέτρων (31.12.2015) είτε να συμβληθούν αναλαμβάνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο που τα μέτρα αυτά συνεπάγονται.

Οι δε επιχειρήσεις, οι οποίες ήσαν συμβεβλημένες με τον Οργανισμό κατά τον ως άνω χρόνο (23.7.2013), εάν δεν αποδέχονται τα μέτρα, δύνανται να επικαλεσθούν την θέσπισή τους για να λύσουν τις συμβάσεις τους με καταγγελία, διότι η δυνατότητα αυτή, η οποία δεν αποκλείσθηκε με ειδική διάταξη του νομοθέτη, ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στις γενικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων. Στην περίπτωση αυτή θα τεθεί ζήτημα περιορισμού των χρηματικών απαιτήσεων των ως άνω επιχειρήσεων για την παροχή των υπηρεσιών τους από την έναρξη ισχύος των μέτρων μέχρι τη λύση των συμβάσεών τους. Τούτο, όμως, δεν καθιστά τα μέτρα, μεταξύ των οποίων και το επίμαχο, απρόσφορα ή μη αναγκαία και μάλιστα προδήλως, ώστε να κριθεί αντισυνταγματική η θέσπισή τους υπό τις δεδομένες συνθήκες οξείας δημοσιονομικής κρίσεως. Άλλωστε, λόγω της οξύτητας της δημοσιονομικής κρίσεως, ο νομοθέτης δεν περιορίσθηκε στη λήψη μέτρων για τη συγκράτηση των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την παροχή νοσηλείας και λοιπών υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του από ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως αβασίμως προβάλλεται, αλλά έλαβε ανάλογα, συνταγματικώς επιτρεπτά, μέτρα και για τη συγκράτηση της αντίστοιχης φαρμακευτικής δαπάνης (βλ. ΣτΕ 2439, 3449/2015).

Το μέτρο αυτό έχει χαρακτήρα περιορισμού των χρηματικών απαιτήσεων των εν λόγω επιχειρήσεων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι φόρου ή κοινωνικής εισφοράς ως πόρου του Οργανισμού.


Tα δημόσια νοσοκομεία και τα άλλα δημόσια κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας δεν λειτουργούν, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, υπό τις αυτές συνθήκες με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και υπό καθεστώς ανταγωνισμού προς αυτές. Αβασίμως προβάλλεται ότι κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και των διατάξεων περί ανταγωνισμού η «επιστροφή» (“rebate”) κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν κατέλαβε και τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και τα άλλα δημόσια κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας.Πηγή: https://www.dsanet.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more