Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

July 02, 2017: Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017postsethemis

Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017

Η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. του καθ΄ ου Ταμείου υιοθετεί διατύπωση που απαντάται σε συμβάσεις, ιδίως δε συμβάσεις εγγύησης (άρθρ. 847 επ ΑΚ) ή αναγνώρισης χρέους (άρθρ. 873-875 ΑΚ), δεδομένου ότι αναφέρεται σε «αποδοχή» της από 6.5.2003 «πρότασης» της αιτούσας περί της εκ μέρους της ανάληψης της ευθύνης να καλύπτει τα ελλείμματα του τομέα ΤΑΠΙΛΤ του καθ΄ ου Ταμείου. Ωστόσο, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι υπήρξε πρόταση της αιτούσας προς το καθ΄ ου για σύναψη σύμβαση εγγύησης ή οποιαδήποτε άλλης σύμβασης. Τούτο δε διότι η από 6.5.2003 επιστολή της αιτούσας τράπεζας δεν απευθύνεται στον καθ΄ ου ασφαλιστικό φορέα (ήτοι τον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ που στη συνέχεια εντάχθηκε στο καθ΄ ου Ταμείο ως τομέας αυτού) αλλά στον εποπτεύοντα τους ασφαλιστικούς φορείς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ήδη Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ως αρμόδιο για τη προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για τη μετατροπή του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης σωματειακής μορφής), το οποίο θα λειτουργούσε, κατά τις ίδιες διατάξεις του ν. 3029/2002, ως ειδικός λογαριασμός διαχειριζόμενος από την εργοδότρια τράπεζα.

Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει τύχει εφαρμογής, δεδομένου ότι το καθ΄ ου Ταμείο, υπολαμβάνοντας ότι με την πράξη αυτή έχει ιδρυθεί εγκύρως υποχρέωση της αιτούσας προς κάλυψη των ελλειμμάτων του Τομέα ΤΑΠΙΛΤ, εξέδωσε στη συνέχεια τη με αρ…../27.5.2015 πράξη του περί «αποδοχής απαίτησης» ύψους 27.153.923,89 ευρώ σε βάρος της αιτούσας, «με βάση την εγγυητική της ευθύνη για την κάλυψη του σημερινού ελλείμματος του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ - Τομέας ….», η οποία προσβάλλεται με αυτοτελείς αιτήσεις ακύρωσης. Ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση απόφαση του δ.σ. του καθ΄ ου είναι ακυρωτέα για λόγους ασφάλειας δικαίου, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση, ανεξαρτήτως του τρόπου διατύπωσής της, επιβάλλεται, κατ΄ ουσίαν, μονομερώς στην αιτούσα η υποχρέωση να καλύψει δαπάνη του καθ΄ ου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, αντιστοιχούσα στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές που ο τελευταίος χορηγεί, σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές του ρυθμίσεις, ήτοι υποχρέωση που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου σκοπού της κοινωνικής ασφάλισης. Σ


Οι κανονιστικές πράξεις που δεν έχουν δημοσιευθεί είτε στην ΕτΚ ή κατά άλλον νόμιμο τρόπο, είναι ανυπόστατες και, επομένως, δεν παράγουν έννομες συνέπειες. Ωστόσο, λόγω της φύσης και του περιεχομένου τους, αλλά και για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι μη δημοσιευθείσες κανονιστικές πράξεις είναι ακυρωτέες προς αποφυγή του ενδεχομένου της εφαρμογής τους στο μέλλον.Πηγή: http://www.ddikastes.gr

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more