Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

March 12, 2017: Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016postsethemis

Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016

Η απόφαση 549/2016 έκρινε ότι μόνο η ιδιότητα του Μητροπολίτη και του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον για να ζητήσει την διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και του ιδρύματος «Μέγα Αγαθοεργό Σώμα», συσχετίζοντας το έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως με τις ρυθμίσεις του ΑΚ για τα ιδρύματα και τις αρμοδιότητες των Μητροπολιτών.

Όπως έχει κριθεί, με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Αστικού Κώδικα παρέχεται στη Διοίκηση η εξουσία όπως δια εκτελεστής διοικητικής πράξεως (προεδρικό διάταγμα) προβαίνει μονομερώς και ασχέτως προς τα προβλεπόμενα στην ιδρυτική πράξη, στη διάλυση ιδρύματος, όταν διαπιστώνεται, πλην άλλων, ότι αυτό παρεξέκλινε του σκοπού του ή ο σκοπός αυτού ή η λειτουργία του κατέστη παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη. Το κατά εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως εκδιδόμενο προεδρικό διάταγμα, ως εκ του περιεχομένου του, δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα, αλλα αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, εκδιδόμενη εντός του πλαισίου της κρατικής εποπτείας επί των ιδρυμάτων, καίτοι δε αναφέρεται στη διάλυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου προσβάλλεται ευθέως με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 2233/1974 Ολομ., 1324/1982, 2589/2010, ΠΕ 356/1982, 29/2010).

Μόνη όμως η ιδιότητα του Μητροπολίτου και του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον του αιτούντος, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α´8), να ζητήσει τη διάλυση ιδρύματος (το οποίο, κατά νόμον, δεν αποτελεί ένωση προσώπων, αλλά περιουσία αφιερωμένη για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού), ισχυριζόμενος ότι έχει παρεκκλίνει του σκοπού του, αποτελώντας στην πράξη την έκφραση θρησκείας μη γνωστής.

Και τούτο διότι ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 5 και 29 παρ. 1 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, (ν. 590/1977 – Α´146), ούτε από άλλη διάταξη νόμου αναγνωρίζεται σε Μητροπολίτη, είτε ως Εκκλησιαστική Αρχή, είτε ως μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό όπως προκαλέσει την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί διαλύσεως ιδρύματος και, στη συνέχεια, να ασκήσει παραδεκτώς αίτηση ακυρώσεως κατά της σχετικής παραλείψεως (πρβλ. ΣτΕ 4103/2005).

Διότι ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 5 και 29 παρ. 1 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, (ν. 590/1977 – Α´146), ούτε από άλλη διάταξη νόμου αναγνωρίζεται σε Μητροπολίτη, είτε ως Εκκλησιαστική Αρχή, είτε ως μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος...


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more