Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Επίκαιρη νομολογία των εθνικών και διεθνών Δικαστηρίων που αφορούν ζητήματα Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


 • ethemis

  Παραπομπή ενδίκου μέσου από Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας - Απόφαση 1782/2018 Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Το ΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέπεμψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το κατατεθέν σε αυτό δικόγραφο εφέσεως κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η Ολομέλεια έκρινε ότι η παραπεμπτική αυτή απόφαση υπόκειται παραδεκτώς σε αίτηση αναιρέσεως, ωστόσο λόγω της βασικής δικονομικής αρχής ότι ο έλεγχος αποφάσεων ενεργείται από όργανα που ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, το Τμήμα εν προκειμένω ορθώς παρέπεμψε και ως εκ τούτου η αίτηση αναίρεσης απορρίφθηκε ως αβάσιμη.

 • ethemis

  Απόφαση 170/2019 VII Τμήματος ΕλΣυν - Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης

  Με την υπ' αριθμ. 170/2019 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν νομικά ζητήματα που προβλήθηκαν με αίτηση αναστολής εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης από τους αιτούντες, που είχαν την ιδιότητα των μελών ΔΣ δημοτικής εταιρείας

 • ethemis

  Αποχώρηση Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας - Απόφαση 2425/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Γ’

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2425/2018 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά του από 12.7.2017 προεδρικού διατάγματος και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Αίτηση αναθεώρησης κατά Πράξης Κλιμακίου - Απόφαση 1270/2018 Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε Ελάσσονα Ολομέλεια, έκρινε ότι νέα Ε.Δ.Ε., το πόρισμα της οποίας εξήχθη μετ’ εκτίμηση των καταθέσεων των κατ’ αυτή εξετασθέντων μαρτύρων, καθώς και του λοιπού συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού και όχι μετ’ επανεκτίμηση των αρχικώς ληφθεισών καταθέσεων συνιστά νέο κρίσιμο έγγραφο. Ως εκ τούτου δέχθηκε την αίτηση αναίρεσης και ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση, με διαφορετική σύνθεση, στο IV Τμήμα.

 • ethemis

  ΣτΕ 89/2019: Απαλλαγή από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος.

  Με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν. 3968/2011 εξαιρούνται από την εφαρμογή του, κατά τα ανωτέρω, τεκμηρίου φοροδοτικής ικανότητας και, κατ’ επέκταση, από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη...

 • ethemis

  Απόφαση 19/2019 VI Τμήματος ΕλΣυν - Σφάλματα διαγωνιστικής διαδικασίας

  Με την υπ' αριθμ. 19/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει δεκτή και να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου, κατά το μέρος που κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων για τις ομάδες Δ΄ και Ζ΄ του ελεγχόμενου διαγωνισμού.

 • ethemis

  Υπαλληλική ευθύνη θεράποντος ιατρού έναντι δημοσίου νοσοκομείου - Απόφαση 1390/2018 Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί υποθέσεων ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη κάθε συναφούς δικαιοδοσίας άλλων δικαιοδοτικών κλάδων. Ως εκ τούτου η ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την εκδίκαση αιτήσεων καταλογισμού εις βάρος  υπαλλήλων και λειτουργών ν.π.δ.δ. Βάσει αυτού η Ολομέλεια αναιρεί την απόφαση του ΙV Τμήματος και αναπέμπει την υπόθεση σε αυτό.

 • ethemis

  Απόφαση 2816/2018 του Γ’ Τμήματος ΣτΕ (Επιβολή μείζονος πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο για κατοχή πορνογραφικού υλικού)

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2816/2018 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προσφυγής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά της απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • ethemis

  Απόφαση 176/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Β΄): Υπόχρεοι προς καταβολή του ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων

  Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, και όχι λατομείων μαρμάρου, είναι υποχρεωμένοι προς καταβολή του ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων. Βάσει αυτού ορθώς έλαβε χώρα η ακύρωση της εγγραφής της προσφεύγουσας εταιρείας στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου και έγιναν δεκτές η αναίρεση και η προσφυγή της.

 • ethemis

  Απόφαση 136/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Δ΄): Επιβολή προστίμου σε αεροπορικές εταιρείες επί μεταφοράς αλλοδαπών επιβατών άνευ έγκυρης θεώρησης εισόδου στη χώρα

  Επί μεταφοράς αλλοδαπών επιβατών, που δεν διαθέτουν έγκυρη θεώρηση εισόδου στη χώρα, επιβάλλεται πρόστιμο στην αεροπορική εταιρεία που διενήργησε τη μεταφορά. Στην υπό εξέταση περίπτωση η προσβαλλόμενη πράξη αρμοδίως εκδόθηκε από το Διευθυντή της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επομένως εσφαλμένη κατέστη η αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Νομίμως δε επεβλήθη η επίδικη κύρωση, ανεξαρτήτως του ότι οι επιβάτιδες διέθεταν θεώρηση εισόδου με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημέρας του ταξιδιού τους.

 • ethemis

  Απόφαση 97/2018 ΣτΕ ( Τμήμα E΄): Καταλογισμός αντίστοιχου τιμήματος επί αυθαίρετης λήψης κοινόχρηστου πράγματος

  Οι κοίτες και οι όχθες ποταμών υπάγονται στην έννοια των κοινοχρήστων πραγμάτων και δεν προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων αμμοληψίας εκ της Διοικήσεως. Εν προκειμένω έλαβε χώρα καταλογισμός του τιμήματος για την αυθαιρέτως αποληφθείσα ποσότητα αμμοχάλικου κατά παράβαση των όρων της παραχωρήσεως του σχετικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως.

 • ethemis

  ΣτΕ 2626/2018: Κατάργηση δώρων - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου πρώτου ν. 4093/2012.

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την εδώ εξεταζόμενη απόφαση ήχθη κατά πλειοψηφία σε κρίση περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και, συνακόλουθα παρέπεμψε το ζήτημα της αντίθεσης της διάταξης αυτής προς τα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος προς επίλυση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 100 του Συντάγματος.

 • ethemis

  ΣτΕ 2457/2018 - Υποχρέωση δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την εδώ εξεταζόμενη απόφαση του απέρριψε αίτηση ακύρωσης κατά της ΚΥΑ με την οποία επιβλήθηκε και στους δικηγόρους η υποχρέωση να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα.

 • ethemis

  Απόφαση 662/2018 Ολομέλειας ΣτΕ (Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου)

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 662/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 143/43399/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως

 • ethemis

  Απόφαση 482/2018 Ολομέλειας ΣτΕ ( Χορήγηση επιδόματος πολύτεκνης μητέρας)

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 482/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης αναιρέσεως του Ο.Γ.Α κατά της υπ’ αριθμ. 2615/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών .

 • ethemis

  Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

  Προκειμένου κάποιος να λάβει τη θέση του προϊστάμενου, απαιτείται, πριν τη μετακίνησή του , να είχε τον βαθμό του γενικού διευθυντή. Ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος δε, δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτατος. Εν προκειμένω ,η υπό κρίση διαφορά, που αφορά τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης της εφεσίβλητης, εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, η απόφαση του οποίου δεν είναι εκκλητή.

 • ethemis

  Συνταγματική και μη αντικείμενη στην Ε.Σ.Δ.Α. η περικοπή - κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης του Δημοσίου

  Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1388/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο πρότυπης δίκης του άρθρου 108Α του π.δ.1225/1981 με την οποία κρίθηκε ότι είναι συνταγματική και μη αντικείμενη στην Ε.Σ.Δ.Α. η περικοπή - κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης που επιβλήθηκε με την παρ.1 του άρθρου Μόνου του ν.3847/2010.

 • ethemis

  Απόφαση 44/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Β΄) Κατάργηση δίκης επί λήξης ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.

  Εν προκειμένω ζητείται η ακύρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καθόριζε το ποσοστό εμπορίας πόσιμου ύδατος για ορισμένο έτος. Ωστόσο, επειδή η ισχύς της προσβαλλομένης πράξης έληξε πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως , η δίκη καταργήθηκε. Εντούτοις ,το κύρος της προσβαλλομένης απόφασης δύναται να κριθεί παρεμπιπτόντως από τα αρμόδια, περί των ατομικών πράξεων καταβολής των σχετικών ποσών, δικαστήρια.

 • ethemis

  Απόφαση 34/2018 ΣΤΕ ( Τμήμα Α΄) Νομική φύση επιδόματος τρίτου τέκνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ.

  Εν προκειμένω ο αναιρεσείων αποκλείστηκε από την κληρωθείσα κατοικία, στα πλαίσια παροχής της εκ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας , καθώς κρίθηκε , εσφαλμένα, ότι το επίδομα τρίτου τέκνου υπάγεται στην έννοια των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες ενώ ως τέτοιες νοούνται μόνον οι πάσης φύσεως ακαθάριστες αποδοχές του δικαιούχου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

 • ethemis

  Απόφαση 2105/2018 ΣτΕ (Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας)

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την εδώ εξεταζόμενη απόφαση του ακύρωσε την αρνητική απάντηση της φορολογικής αρχής επί αιτήματος φορολογουμένου, κατοίκου Ελβετίας, περί μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας.

 • ethemis

  Απόφαση 869/2018 Ολομέλειας ΣτΕ (Παύση Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.)

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 869/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακύρωσης αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 403/2018 ΣτΕ

  Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Οι διατάξεις των νόμων περί παράτασης του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

 • ethemis

  Απόφαση 82/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Δ΄)

  Στους τηλεοπτικούς σταθμούς ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά συγκεκριμένα λεπτά ανά ώρα. Στη βάση αυτή απερρίφθη η αίτηση θεραπείας κατά πράξης επιβολής προστίμου ( από το ΕΣΡ) η οποία εκδόθηκε χωρίς νέα έρευνα της υποθέσεως. Δεδομένου επίσης ότι η απόφαση του ΕΣΡ στερείται εκτελεστότητας, προσβλήθηκε απαραδέκτως .Επειδή όμως η έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης έγινε υπό μη νόμιμη συγκρότηση εντέλει έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

 • ethemis

  Απόφαση 26/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Α΄) Η καταβολή παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού

  Η εμπρόθεσμη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου αποτελεί στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης αναίρεσης. Δεδομένου ότι το (αναιρεσείον) ασφ.ταμείο δεν κατέθεσε εγκαίρως το εν λόγω παράβολο στο ΣτΕ, απορρίφθηκε η παραπάνω αναίρεση ως απαράδεκτη.

 • ethemis

  Απόφαση 479/2018 Ολομέλειας ΣτΕ (Αντισυνταγματικότητα περικοπών ειδικού μισθολογίου μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι)

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 479/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος που προέκυψε από την αγωγή μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι για την καταβολή αποδοχών, που περικόπηκαν με το ν. 4093/2012 και με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

 • ethemis

  Αντισυνταγματικότητα διατάξεων ν. 4093/2012 - Απόφαση 1277/2018 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της συμφωνίας με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος των περικοπών που επιβλήθηκαν από το άρθρο Πρώτο, παρ. Β', υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012 στις συντάξεις που καταβάλλει το Δημόσιο.

 • ethemis

  Απόφαση 14/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Α’)

  Στόχος της παρούσας αίτησης αποτέλεσε η ακύρωση απόφασης του αρμοδίου για την εκδίκαση ενστάσεων οργάνου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Αρμόδιο δε προς εκδίκαση του βοηθήματος αυτού ,ως προσφυγής ουσίας, κρίθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

 • ethemis

  Απόφαση 704/2018 ΣτΕ (Απαράδεκτη αίτηση ακύρωσης τυπικού νόμου)

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 704/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακύρωσης κατά συγκεκριμένων πράξεων των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Επικρατείας και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2811/2018

  Αποζημίωση φιλάθλου για βαριά σωματική βλάβη κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, επειδή η υπεύθυνη Αστυνομική Αρχή, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής των επεισοδίων και του αποτελέσματος. Του επιδικάσθηκε συνολική αποζημίωση 47.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 7.000,00€ για τις δαπάνες θεραπείας του, 30.000,00 ευρώ για χρηματική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη εκ της βαρύτητας του τραυματισμού του και 10.000,00 ευρώ εφ' άπαξ αποζημίωση του άρθρου 931 του Α.Κ., λόγω της αναπηρίας του που επιδρά στο ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό του μέλλον.

 • ethemis

  Απόφαση 1336/2018 ΣτΕ (Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας)

  H παράλειψη της Διοικήσεως να εκδώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3631/2008 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία επιδιώκεται να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της ρήτρας της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, περί ανωτάτου ορίου επιβαρύνσεως της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» με φόρους, τέλη και λοιπά οικονομικά βάρη υπέρ των ΟΤΑ, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας έναντι του αιτούντος Δήμου (Αντίθετη μειοψηφία).

 • ethemis

  Απόφαση 520/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ ( Προϋποθέσεις έγκυρης αναγγελίας εκχωρούμενης απαιτήσεως)

  Με την υπ΄αριθμ. 520/2018 απόφαση , το ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 14ο Τριμελές) έκρινε ότι για να υφίσταται έγκυρη αναγγελία της εκχωρούμενης απαιτήσεως, απαιτείται να διενεργηθούν οι δέουσες κοινοποιήσεις. Επίσης, στο κάτω μέρος του εκχωρητηρίου εγγράφου θα πρέπει ,αυστηρώς, να σημειώνονται συγκεκριμένα ουσιώδη στοιχεία που σχετίζονται με την αναγγελία της εκχωρήσεως. Διαφορετικά , επέρχεται ακυρότητα η οποία επάγεται την μη δέσμευση του Δημοσίου ή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και επηρεάζεται η νομιμοποίηση του δικαιούχου της απαιτήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 497/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ΄αριθμ. 497/2018 απόφαση , το ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 14ο Τριμελές) έκρινε αγωγή κατά του ΕΟΠΥΥ ως απαράδεκτη λόγω μη νομιμοποίησης του πληρεξουσίου δικηγόρου .Παράλληλα κρίθηκε ότι διαφορές από συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων και πρακτορείας των ιδίων απαιτήσεων που γεννήθηκαν κατά την εκτέλεση διοικητικής σύμβασης, συνιστούν διοικητικές διαφορές ουσίας. Η πρώτη των εναγουσών δε δεν νομιμοποιούταν ενεργητικώς να επιδιώξει την είσπραξη των επίδικων απαιτήσεων καθώς ,ουσιαστικά, η δεύτερη εξ΄αυτών ήταν αποκλειστική δικαιούχος είσπραξης και δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων που απορρέουν από τα επίδικα τιμολόγια - δελτία αποστολής.

 • ethemis

  Aπόφαση 2182/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Ισχύς δεδικασμένου επί αναγνώρισης δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ)

  Με την υπ΄αριθμ. 2182/2018 απόφαση, το ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 8o Mονομελές) έκρινε ότι αν με τελεσίδικη απόφαση , επί υπόθεσης σχετικής με πράξη επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Κ.Β.Σ ) , έχει κριθεί ότι διαπράχθηκε ή αντιστοίχως δεν διαπράχθηκε παράβαση , η εν λόγω απόφαση γεννά δεδικασμένο το οποίο έχει δεσμευτική ισχύ ως προς την περαιτέρω κρίση της υπόθεσης περί αναγνώρισης ή μη του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α. των επίμαχων τιμολογίων, από το αρμόδιο, στην περίπτωση αυτή, δικαστήριο.

 • ethemis

  Ανακοπή του τρίτου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης εκδοθείσης στα πλαίσια της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης.

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 759/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ανακοπής επιδιώκοντας να ακυρωθεί η ταμειακή βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης η οποία εκδόθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας εταιρίας, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Εφαρμογή της αρχής ισότητας στο μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων .

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αγωγής με την οποία ζητείται να υποχρεωθεί το εναγόμενο νοσοκομείο να καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων νομιμοτόκως το ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

 • ethemis

  Απόφαση 1357/2018 ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 1357/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη επί προσφυγής ουσίας κατά της σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής φορολογούμενου κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) φορολογικού έτους 2017, επαναλαμβάνοντας την πάγια νομολογία του σχετικά με τη φύση των φορολογικών διαφορών ως διαφορών ουσίας και τις προϋποθέσεις άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

 • ethemis

  Διαδοχή στις υποχρεώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Απόφαση 678/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την ως άνω απόφαση, η οποία εξεδόθη επί ένδικης αγωγής κλινικής προς καταβολή ποσοστού της αξίας των παρεχόμενων , εξ’αυτής , υπηρεσιών κρίθηκε ότι η ένδικη διαφορά αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και συνεχίζεται νομίμως από τον ΕΦΚΑ καθώς ο τελευταίος καθίσταται καθολικός διάδοχος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ .

 • ethemis

  Απόφαση 221/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

  Επί διαγωνισμού ΑΣΕΠ αποκλείεται η υποβολή δικαιολογητικών με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αν και προβλέπεται ,κατ΄εξαίρεση, η σχετική δυνατότητα υπό προϋποθέσεις. Δεν παραβιάζεται έτσι η αρχή της χρηστής διοίκησης επί μη αποδοχής εκπροθέσμως υποβληθέντος δικαιολογητικού. Ο φορέας εν προκειμένω έκρινε ότι ο τίτλος σπουδών της αιτούσας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και απέρριψε το προσκομισθέν πιστοποιητικό της ένστασης. Ενεργώντας δε κατά δέσμια αρμοδιότητα ορθά ενέγραψε την αιτούσα στον πίνακα απορριπτέων.

 • ethemis

  Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 660/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως της υπ' αριθμ. 143575/Δ2/7.9.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • ethemis

  Απόφαση 258/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 258/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 999/2018 και 1000/2018 ΣτΕ

  To Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο νέες αποφάσεις του επί αιτήσεων αναιρέσεως επανέλαβε την πρόσφατη νομολογία του σχετικά με το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των εξασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, επί διαπιστώσεως διαπράξεως από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες παραβάσεων φοροδιαφυγής.

 • ethemis

  Απόφαση 5/2018 ΣτΕ

  Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αναιρέθηκε η υπ’ αριθμ. 3721/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, αφενός επανέλαβε την πάγια νομολογία του περί μη νόμιμης έκδοσης ταμειακής βεβαίωσης φορολογικής επιβάρυνσης, σε περίπτωση μη έγκυρης κοινοποίησης στον υπόχρεο της καταλογιστικής πράξης και αφετέρου απεφάνθη επί του νομικού ζητήματος, του ποιός (η φορολογική αρχή ή ο φορολογούμενος) φέρει το βάρος να επικαλεστεί και να αποδείξει τη γνώση ή μη του γεγονότος της λύσης της ανώνυμης εταιρίας και της υπαγωγής αυτής σε καθεστώς εκκαθάρισης κατά το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης περί λύσης της εταιρίας και θέσης της σε εκκαθάριση.

 • ethemis

  Απόφαση 39/2018 ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία εξετάστηκε το ζήτημα της φύσης του πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας ως ποινής και η αρχή ne bis in idem κατά την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

 • ethemis

  Απόφαση υπ’ αριθμ. 874/2018 ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 874/2018 απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο της πρότυπης-πιλοτικής δίκης ενόψει του γενικότερου ενδιαφέροντος του επίδικου ζητήματος, αποφάνθηκε για την συνταγματικότητα του αρ. 16 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4354/2015, το οποίο προβλέπει την καταβολή μειωμένου μηνιαίου επιδόματος θέσης, κατά σαράντα (40) ευρώ, στους προϊσταμένους τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων σε σχέση προς τους λοιπούς προϊστάμενους τμημάτων του δημόσιου τομέα.

 • ethemis

  Απόφαση 58/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης της κοινής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 331/2018 ΣτΕ

  To Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 331/2018 (βλ. και όμοιες 333, 334 και 335/2018 ΣτΕ) απόφασή του απεφάνθη επί του νομικού ζητήματος της δυνατότητας αποκλειστικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν. 2238/1994 για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών επιχειρήσεως κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών έργων λόγω ανεπάρκειας των βιβλίων και στοιχείων της, η οποία καθιστά ανέφικτη την διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

 • ethemis

  Απόφαση 1238/2018 ΣτΕ - Βάρος απόδειξης επί εικονικότητας τιμολογίου

  Με την υπ΄αριθμ. 1238/2018 απόφαση, το Συμβουλίου της Επικρατείας (Tμήμα Β΄) έκρινε ότι όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Στη βάση αυτή, υποχρεούται ν' αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι φορολογικώς ανύπαρκτος, είτε ότι είναι φορολογικώς μεν υπαρκτός αλλά, ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση της επίμαχης παροχής.

 • ethemis

  Δημόσιες- Ιδιωτικές Σχολές και κρατικές ενισχύσεις- ΣτΕ 1372/2018 (τμ. Α')

  Με την υπ' αριθμό 1372/2018 απόφαση Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε η συνταγματικότητα των κρατικών χρηματοδοτήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων μόνο των δημοσίων και όχι των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Απόρριψη των αιτιάσεων της αναιρεσείουσας εταρείας, στην οποία είχε χορηγηθεί άδεια Ι.Ε.Κ. Σύνταγμα και εκπαιδευτική πολιτική .

 • ethemis

  Απόφαση 76/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 76/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1896/8.9.2015.

 • ethemis

  Απόφαση 343/2017 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 343/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί αιτήσεως αναστολής της από 27.11.2017 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 1438/2018 ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 1438/2018 απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε για το πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 4337/2015) σε εκκρεμείς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας φορολογικές υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων μέχρι 31-12-2013, για τις οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1-1-2014 πράξεις καταλογισμού πρόσθετων φόρων (κατ’ άρθρο 1 του ν. 2523/1997).

 • ethemis

  Δυσμενής φορολογική μεταχείριση υποθυγατρικής εταιρίας - ΔΕΕ C-416/17.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 4ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C‑416/17, με αντικείμενο προσφυγή λόγω παραβάσεως βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, που ασκήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Γαλλικής Δημοκρατίας.

 • ethemis

  Απόφαση 60/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 60/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης μονομερούς πράξης του Ε.Σ.Ρ, των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων και της συναγόμενης από την έκδοση της ανωτέρω Προκήρυξης, παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Ε.Σ.Ρ. να κρίνει ότι δεν πρέπει να προβεί σε διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, κατ’ εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων, λόγω της ασυμβατότητας των διατάξεων αυτών προς υπερνομοθετικούς κανόνες και αρχές του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση υπ' αριθμ. 97/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 97/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης της υπ΄αριθμ. 22622/28.12.2017 αποφάσεως της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών ασκηθείσας εκ του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 • ethemis

  Απόφαση 45/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ που αφορούσε τα ζητήματα της αναστολής εκτελέσεως της συστάσεως του Ο.Σ.Ε.Θ, της λύσεως της σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ και Ελληνικού Δημοσίου, της διάλυσης ...

 • ethemis

  Απόφαση υπ' αριθμ. 1011/2018 VI ΤμΕλΣυν - Σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων έργων

  Με την υπ' αριθμ. 1011/201 απόφασή του, το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέτασε αίτηση ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου του ΕλΣυν, με την οποία είχε κριθεί ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμπληρωματικής σύμβασης ενός δημόσιου έργου.

 • ethemis

  Ολομέλεια ΣτΕ 259/2018 - Καθεστώς ειδικών φρουρών ΕΛ.ΑΣ.

  Με την υπ' αριθμ. 259/2018 απόφαση της ΟλΣτΕ κρίθηκε το ζήτημα του τρόπου και χρόνου καταβολής στους ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας των μισθολογικών διαφορών που προέκυψαν από την αναδρομική αναπροσαρμογή των αποδοχών τους κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ιδίως σε σχέση με το εάν μπορούν τα πρόσωπα αυτά να εξισωθούν με τους λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

 • ethemis

  Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης- Απόφαση 3281/2017,Τμ. Α', ΣτΕ

  Αίτηση ακύρωσης κατά των δύο κανονιστικών αποφάσεων, με θέμα τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022 σύμφωνα με τους ν. 4093/2012 και 4336/2015. Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και παραδεκτώς συμπροσβάλλονται. Οι περισσότεροι λόγοι ακύρωσης στρέφονται ευθέως τόσο κατά του κύρους των υπουργικών αποφάσεων όσο και κατά των διατάξεων του ν.4336/2015, με επιχειρήματα περί αντισυνταγματικότητας αυτών και αντιθέσεως προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ΕΣΔΑ.

 • ethemis

  Προστασία προσωπικών δεδομένων (Υπόθεση C-210/16)

  Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 5ης Ιουνίου 2018, στην υπόθεση C-210/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο, Γερμανία) με απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου 2016, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 14 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein κατά Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH.

 • ethemis

  Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών - C-152/17

  Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 19ης Απριλίου 2018, στην υπόθεση C-152/17, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, στο πλαίσιο της δίκης Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA κατά Rete Ferroviaria Italiana SpA.

 • ethemis

  Προσυμβατικός έλεγχος συμπληρωματικής σύμβασης έργου - Απόφαση 50/2018 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού εργασιών ως συμπληρωματικών. Ευθύνη του αναδόχου του έργου και υποχρέωση πλήρους και κατά παντός κινδύνου ασφάλισης αυτού.

 • ethemis

  Απόφαση υπ' αριθμ. 696/2018 VII ΤμΕλΣυν- Μεταρρύθμιση ποσού καταλογισμού επί ευθύνης υπολόγου ΟΤΑ.

  Με την υπ' αριθμ. 696/2018 απόφασή του, το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέτασε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της μείωσης του ποσού του καταλογισμού κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης σε υπόθεση από καταλογιστική πράξη, που εκδόθηκε από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος υπαλλήλου της οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ.

 • ethemis

  Κρίσιμα κριτήρια για την κατάταξη ενός εμπορεύματος ως πετρελαίου εσωτερικής καύσεως - Απόφαση C-185/17

  Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 22aς Φεβρουαρίου 2018, στην υπόθεση C-185/17, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως για την οριοθέτηση των κρίσιμων κριτηρίων για την κατάταξη ενός εμπορεύματος ως πετρελαίου εσωτερικής καύσεως.

 • ethemis

  Καταλογισμός ιατρού για θετική ζημία προκληθείσα στο Ι.Κ.Α. - Απόφαση 1026/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Προϋποθέσεις καταλογισμού υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Εξέταση λόγων αναίρεσης περί εσφαλμένης ερμηνείας και πλημμελούς εφαρμογής διάταξης νόμου καθώς και παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

 • ethemis

  MP κατά Secretary of State for the Home Department (C‑353/16)

  Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 24ης Απριλίου 2018, στην υπόθεση C‑353/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, στο πλαίσιο της δίκης MP κατά Secretary of State for the Home Department.

 • ethemis

  Απόφαση C-159/17 ΔΕΕ, Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Διαγραφή από το μητρώο ΦΠΑ

  Με την απόφασή του στην υπόθεση C-159/17, το ΔΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα με αντικείμενο εάν έχουν οι διατάξεις του άρθρου 167, του άρθρου 168, του άρθρου 169, του άρθρου 179, του άρθρου 213, παράγραφος 1, του άρθρου 214, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ και του άρθρου 273 της οδηγίας [2006/112] την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, επιβάλλει στον φορολογούμενο, υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος διαγράφηκε από το μητρώο ΦΠΑ, να καταβάλει στο κράτος τον ΦΠΑ που εισέπραξε κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαγραφεί από το μητρώο ΦΠΑ, χωρίς ωστόσο να του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για τις αγορές που πραγματοποίησε κατά την ίδια χρονική περίοδο.

 • ethemis

  Ευθύνη ν.π.δ.δ. σε αποζημίωση και προϋποθέσεις- Α' ΣΤΕ 15/2018

  Με την απόφαση 15/2018 του Α' Τμήματος ΣτΕ κρίθηκε αίτηση αναιρέσεως νοσοκομείου, το οποίο καλούταν πρωτοδίκως να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη εξαιτίας παράνομων πράξεων και παραλείψεων των ιατρών του. Ευθύνη κατ' άρθρο 105, 106 ΕισΝΑΚ και 300, 926, 932 ΑΚ.

 • ethemis

  Προσυμβατικός έλεγχος τροποποιητικής σύμβασης-Απόφαση 604/2018 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Προϋποθέσεις κατάρτισης τροποποιητικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής για γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τεκμηρίωση. Κρίση περί του ουσιώδους της τροποποίησης.

 • ethemis

  Διαδοχικές παραδόσεις που αφορούν τα ίδια αγαθά - Απόφαση C-628/16

  Το Δικαστήριο της ΕΕ στις 21 Φεβρουαρίου 2018, με την απόφαση C-628/16, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με ζητήματα φορολογίας αγαθών τα οποία των οποίων η φορολογία διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα και τον κάτοχο.

 • ethemis

  Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 23/2018 VII Τμήματος ΕλΣυν

  Με την υπ΄ αριθμ. 23/2018 απόφαση του VII Τμήματος του ΕλΣυν κρίθηκαν ζητήματα που αφορούν την άσκηση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης σε υποθέσεις που έχουν ανακύψει από έκδοση καταλογιστικής πράξης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 • ethemis

  Μη ευθύνη του Δημοσίου για αυτοκτονία κρατουμένου σε φυλακές- Απόφαση 2756/2017 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας

  Στην υπ' αριθμό 2756/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξετάστηκε αίτηση αναιρέσεως επί απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου των συγγενών του θανόντος προσωρινά κρατουμένου. Οι αναιρεσείοντες είχαν ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως, με την οποία ζητούσαν τη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους, οφειλόμενο σε πράξεις και παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου.

 • ethemis

  Καταλογισμός στρατιωτικού λόγω πρόωρης αποχώρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις- Απόφαση 1061/2017 V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Πρόσφοροι και θεμιτοί οι επιβαλλόμενοι στους αξιωματικούς περιορισμοί. Δεν πλήττουν την αρνητική όψη του δικαιώματος για εργασία και δεν θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αποκαταστατικός χαρακτήρας της αποζημίωσης με αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται το περιουσιακό δικαίωμα του προώρως αποχωρήσαντος αξιωματικού.

 • ethemis

  Επιλεκτική διανομή καλλυντικών πολυτελείας - Απόφαση C‑230/16

  Στις 6 Δεκεμβρίου το Δικαστήριο της ΕΕ, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα σχετικα με το αν μπορεί ένα επιλεκτικό σύστημα διανομής, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διανομή πολυτελών προϊόντων και προϊόντων γοήτρου και αποσκοπεί πρωτίστως στη διαφύλαξη της “εικόνας πολυτέλειας” των προϊόντων, να συνιστά στοιχείο ανταγωνισμού και αν σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, μπορεί να συνιστά στοιχείο ανταγωνισμού, μια γενική απαγόρευση προς τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως να χρησιμοποιούν, κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου, χωρίς να έχει σημασία το αν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει απόκλιση από τις θεμιτές απαιτήσεις του παραγωγού ως προς την ποιότητα. Ακόμα αν έχει το άρθρο 4, του κανονισμού 330/2010 την έννοια ότι η απαγόρευση προς τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως να χρησιμοποιούν, κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου συνιστά περιορισμό λόγω αντικειμένου όσον αφορά τον κύκλο των πελατών του εμπόρου λιανικής;

 • ethemis

  Αρχή της τυπικής ασφάλισης-Απόφαση 1371/2017 Β' Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Η τακτική καταβολή των εισφορών εκ μέρους του ασφαλισμένου, που καλή τη πίστει θεωρεί εαυτόν ως υπαγόμενο στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό και η ανεπιφύλακτη είσπραξη αυτών από τον εν λόγω οργανισμό δεν συνάδουν με την μετά την πάροδο μακρού χρόνου αμφισβήτηση της ασφαλιστικής ιδιότητας. Η αντίθεση στη δημόσια τάξη και η δολίως δημιουργηθείσα από τον διοικούμενο κατάσταση ως αρνητικές προϋποθέσεις. Κάμψη της αρχής της τυπικής ασφάλισης σε περίπτωση ρητής ή σαφώς συναγόμενης εξ αυτής περί του αντιθέτου διάταξης. Δεν εμπίπτει η εσφαλμένη υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα στην έννοια της ρητής περί του αντιθέτου διάταξης.

 • ethemis

  Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων - Απόφαση C‑151/16

  Στις 13 Ιουλίου 2017, το δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με το αν το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/96 έχει την έννοια ότι απαλλαγή εφαρμόζεται στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται προκειμένου ένα πλοίο να πλεύσει χωρίς φορτίο από λιμένα κράτους μέλους, προς λιμένα άλλου, για να φορτώσει εμπορεύματα που θα μεταφερθούν σε λιμένα τρίτου κράτους μέλους και αν το προαναφερθέν άρθρο αντιτίθεται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, με την οποία αποκλείεται η εφαρμογή της απαλλαγής με την αιτιολογία ότι ο εφοδιασμός πλοίου με ενεργειακά προϊόντα πραγματοποιήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική ρύθμιση, παρότι ο εν λόγω εφοδιασμός είναι σύμφωνος προς όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής που προβλέπονται από την επίμαχη διάταξη.

 • ethemis

  Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεως παραχώρησης-Απόφαση 298/2018, VI Tμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Παραδεκτή η άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά θετικής πράξης του Κλιμακίου.Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ουσιωδών τροποποιήσεων όρων σύμβασης, ήδη υπαχθείσας στον έλεγχο αυτού. Εσφαλμένα επισημαίνεται στην προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου αφενός ότι σε περίπτωση «Μεροληπτικής Μεταβολής Νομοθεσίας» θα αποφανθεί κυριαρχικά το αρμόδιο δικαστήριο, αφετέρου δε ότι ο προβλεπόμενος στο σχέδιο σύμβασης όρος περί δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του παραχωρησιούχου, σε περίπτωση μονομερούς κατάργησης ή τροποποίησης της σύμβασης από το Δημόσιο, πρέπει να απαλειφθεί.

 • ethemis

  Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών ιατρών ΕΣΥ-Απόφαση ΣτΕΟλ 431/2018

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 431/2018 απόφαση έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ που επήλθαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 27 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της αποφάσεως οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) αντίκεινται στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών ΕΣΥ που απορρέει εμμέσως από το 21 παρ. 3 Σ. καθώς και στην αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη.

 • ethemis

  Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό - Απόφαση C‑144/17

  Με την απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερωτήμα του Δικαστηρίου της Καλαβρίας, σχετικά με το εάν οι αρχές τις οποίες διατυπώνουν οι κανόνες της Ένωσης στον τομέα του ανταγωνισμού, καθώς και οι αρχές που απορρέουν εντεύθεν, όπως η αυτοτέλεια και το απόρρητο των προσφορών, αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση, όπως αυτή ερμηνεύεται από τη νομολογία, η οποία επιτρέπει σε περισσότερα συνδικάτα που έχουν προσχωρήσει στη Lloyd’s να μετέχουν συγχρόνως στην ίδια διαδικασία διαγωνισμού, όταν οι προσφορές τους φέρουν την υπογραφή ενός και μόνου προσώπου, του γενικού αντιπροσώπου για τη συγκεκριμένη χώρα.

 • ethemis

  Ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνο πατέρα- Απόφαση 2207/2017 Τμ. Α' ΣτΕ

  Το άρθρο 21 του ισχύοντος Συντάγματος επιβάλλει την προστασία της πολύτεκνης οικογενείας, την οποία αποτελούν, πλην των τέκνων, και οι δυο σύζυγοι. Δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η παροχή ισόβιας σύνταξης μόνο στον ένα από τους συζύγους, αλλά επιβάλλεται σε περίπτωση θανάτου να λαμβάνει την παροχή ο επιζών σύζυγος, προκειμένου να διασφαλισθεί ο συνταγματικά προστατευόμενος θεσμός της πολύτεκνης οικογένειας.

 • ethemis

  Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

  Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

 • ethemis

  Προϋποθέσεις απόδοσης δαπανών νοσηλείας ασφαλισμένου στο εξωτερικό- Α' ΣΤΕ 2155/2017

  Με την απόφαση 2155/2017 του Α' Τμήματος ΣτΕ κρίθηκε η αίτηση αναιρέσεως του ασφαλισμένου και ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθμό 2507/2007 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Το υπό εξέταση ζήτημα αφορούσε την απόρριψη από το Εφετείο της απόδοσης των εξόδων αερομεταφοράς του ασθενούς στην Ελλάδα από το Χιούστον των Η.Π.Α. Με την προσφυγή-αγωγή αιτείται ο ασφαλισμένος την απόδοση επιμέρους συμπληρωματικών ποσών για δαπάνες διαμονής και διατροφής του ασθενούς και του συνοδού στις Η.Π.Α. λόγω αιφνίδιας υποτροπής της νόσου, καθώς και των εξόδων επιστροφής στην Ελλάδα με νοσοκομειακό- αεροσκάφος.

 • ethemis

  Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 2332/2017 απόφασή του, το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέτασε αίτηση αναθεώρησης αποφάσεως του Τμήματος αυτού λόγω επίκλησης από τον αιτών της προσκόμισης "νέων" κρίσιμων εγγράφων, τα οποία κατά την εκτίμηση του αιτούντος τη δικαστική προστασία μπορούσαν να ασκήσουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.

 • ethemis

  «Απαγόρευση εισόδου και διαμονής στον χώρο Σένγκεν» (Υπόθεση C-240/17)

  Με την απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2018, στην υπόθεση C-240/17, το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα όσον αφορά την ερμηνεία της Συμβάσεως Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν.

 • ethemis

  Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών ΟΤΑ με νομοθετική πράξη - Απόφ. 1454/2017 VII ΤμΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 1454/2017 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση παράνομων δαπανών ενός ΟΤΑ α' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 του ν.3274/2004 και 29 παρ. 8 του ν.3448/ 2006.

 • ethemis

  Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 1448/2017 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της αναστολής εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 • ethemis

  Υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο-Απόφαση 2029/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της αναδειχθείσας αναδόχου εταιρείας. Μη υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να προσδιορίσει αξία και αντίστοιχα ποσότητα ανά υπό είδος, εφόσον στη διακήρυξη δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη. Ευελιξία συμφωνίας-πλαίσιο.

 • ethemis

  Αντισυνταγματική η παράταση παραγραφής των Ν. 3888/2010, Ν. 4002/2011, Ν. 4098/2012-ΣτΕ Β’ Τμ. 2932/2017

  Kατόπιν της υπ.αρ. 1738/2017 αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις παρατάσεις των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3513/2006, του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 και του άρθρου 82 του ν. 3842/2010, το Β’ Τμήμα του Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2932/2017 απόφασή του δέχεται επίσης ως αντισυνταγματικές για τον ίδιο λόγο τις παρατάσεις του χρόνου παραγραφής που προβλέπονται στις διατάξεις των Ν. 3888/2010, 4002/2011 και 4098/201

 • ethemis

  Ίση Μεταχείριση στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες - Απόφαση C-112/16

  Με την απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με το αν αντιβαίνει στο δίκαιο της ένωσης εθνική νομοθετική διάταξη, που ορίζει ότι λαμβάνονται υπόψη, στον ίδιο βαθμό με τα αναλογικά δίκτυα που λειτουργούσαν νομίμως, αναλογικά δίκτυα που στο παρελθόν λειτουργούσαν κατά παράβαση περιορισμών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων ή χωρίς άδεια εκμεταλλεύσεως και εθνική διάταξη που προβλέπει μείωση του αριθμού των παραχωρούμενων ψηφιακών δικτύων σε σχέση με τα αναλογικά δίκτυα που οι ίδιοι εκμεταλλεύονταν, η οποία είναι αναλογικώς μεγαλύτερη από τη μείωση που επιβάλλεται στους ανταγωνιστές.

 • ethemis

  Συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων-Απόφαση 2934/2017 Β΄ Τμ. ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 2934/2017 απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής.

 • ethemis

  Παραγραφή αξίωσης Δημοσίου για καταλογισμό λόγω ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες - Απόφαση 1046/2017 V ΤμΕλΣυν

  Με την απόφαση υπ' αριθμ. 1046/2017 του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου να καταλογίσει υπόχρεο σε δήλωση πόθεν έσχες το ποσό του φερόμενου ως αδικαιολόγητου περιουσιακού οφέλους, το οποίο ο υπόχρεος απέκτησε και η προέλευση του οποίου δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα αυτού.

 • ethemis

  Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου- ΣΤΕ 2244/2017 (ΣΤ' Τμήμα)

  Με την υπ' αριθμό 2244/2017 απόφαση ΣτΕ (ΣΤ' Τμήμα) κρίθηκε η δυνατότητα ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως σκοπός δημόσιας ωφέλειας και ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης αποδέχεται την ανάκληση. Απόρριψη των λόγων της αιτούσας την ακύρωση πράξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επί ακινήτου της, προς αποκατάσταση των στεγαστικών αναγκών των σεισμοπλήκτων.

 • ethemis

  Έννοια της "συγκέντρωσης" - Απόφαση C-248/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το αν έχει το άρθρο 3 του κανονισμού 139/2004 την έννοια ότι, σε περίπτωση που ο αποκλειστικός έλεγχος επί επιχειρήσεως μετατραπεί σε κοινό έλεγχο και η επιχείρηση που είχε προηγουμένως τον αποκλειστικό έλεγχο διατηρήσει τη συμμετοχή της ασκώντας από κοινού έλεγχο, συγκέντρωση υφίσταται μόνον όταν η επιχείρηση αυτή εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας.

 • ethemis

  Βάση επιβολής Φ.Π.Α. και μείωση σε περίπτωση λύσεως - Απόφαση C-404/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-404/16 το Δικαστήριο της ΕΕ, απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα, σχετικά με το αν ο όρος “λύση”, του άρθρου 90, της οδηγίας περί ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνει περίπτωση συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως με μεταβίβαση της κυριότητας στη λήξη της, στην οποία ο εκμισθωτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον μισθωτή την καταβολή του μισθώματος, γιατί ο εκμισθωτής έχει ήδη υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω μη εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μισθωτή. Επίσης, αν στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, δύναται ο εκμισθωτής, δυνάμει του ίδιου άρθρου, να μειώσει τη βάση επιβολής του φόρου, καίτοι ο εθνικός νομοθέτης, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που του παρέχει το άρθρο, δεν επιτρέπει αυτή τη μείωση σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από Ελλάδα

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση (της 6ης Νοεμβρίου 2017) του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε, με νέα απόφασή του, ότι η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να μην επιστρέψει στην Τουρκία Πακιστανό πρόσφυγα, στον οποίο παρέχει νομική συνδρομή το ΕΣΠ. Εν προκειμένω, αναδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα της ουσιαστικής ένδικης προστασίας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και στο πλαίσιο των διαδικασιών απέλασης/επανεισδοχής, γεγονός το οποίο επανειλημμένως διαπιστώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 • ethemis

  Η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Συνταγματική και σύμφωνη προς την ΕΣΔΑ η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υποχρέωση καταβολής παραβόλου βάσει του νόμου που ισχύει κατά το χρόνο άσκησης του οικείου ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

 • ethemis

  Έμμεσοι φόροι και συγκεντρώσεις κεφαλαίων - Απόφαση C-573/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-573/16, το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το αν αντίκειται η επιβολή από κράτος μέλος τέλους χαρτοσήμου 1,5 % επί της μεταβιβάσεως, σε μία ή περισσότερες από τις Οδηγίες της Ένωσης, ειδάλλως αν διαφέρει η απάντηση στο πρώτο ερώτημα αν η μεταβίβαση μετοχών στην υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως ήταν αναγκαία για να διευκολυνθεί η εισαγωγή της οικείας εταιρίας σε χρηματιστήριο κράτους μέλους και αν διαφέρει η απάντηση σε κάποιο από τα ερωτήματα, αν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στον παρέχοντα υπηρεσίες φυλάξεως και διαχειρίσεως, να μην καταβάλει τέλος χαρτοσήμου κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, αλλά την επιβολή SDRT σε κάθε μετέπειτα πώληση των μετοχών στο πλαίσιο της υπηρεσίας φυλάξεως και διαχειρίσεως.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ, Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG κατά Γερμανίας

  Με την απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2017, στην υπόθεση Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG κατά Γερμανίας (Αριθμός προσφυγής 35030/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σε περίπτωση κατά την οποία εκδότης διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση σε άτομο που είχε αναφέρει ως υποτιθέμενο μέλος της μαφίας.

 • ethemis

  Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Απόφαση C-566/15 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 18ης Ιουλίου 2017 στην υπόθεση C-566/15, το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το εάν συνάδει με το άρθρο 18 ΣΛΕΕ και το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, η απονομή από κράτος μέλος του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο εποπτικό συμβούλιο επιχειρήσεως μόνο στους εργαζομένους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως ή στις επιχειρήσεις του ομίλου οι οποίες βρίσκονται στην ημεδαπή.

 • ethemis

  Καταλογισμός υπολόγου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ) - Απόφαση 243/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Διάκριση των καλυπτόμενων από τον Ειδικό Λογαριασμό Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων δαπανών από τις εν γένει λειτουργικές δαπάνες του νοσοκομείου. Ζητήματα ευθύνης δημοσίου υπολόγου.

 • ethemis

  Καταλογισμός ποσού σε βάρος μέλους Δ.Ε.Π. - Απόφαση 287/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 104 παρ.2 του Συντάγματος. Καθορισμός της νομικής φύσης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων. Διάκριση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης από την αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης.

 • ethemis

  Αξιώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων μετά την ισχύ του άρθρου 8 ν.3408/2005 - απόφαση 486/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Κατάργηση δια του άρθρου 8 του ν. 3408/2005 , αντίθετα προς υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, των αξιώσεων των στρατιωτικών συνταξιούχων από 1ης Ιουλίου 2000 μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου 2005. Διεκδίκηση των αξιώσεών τους για το πριν από την 1η Οκτωβρίου 2005 χρονικό διάστημα μόνον μέσω της προσβολής της πράξης αναπροσαρμογής.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Μη ικανοποιητική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης»

  Με την απόφαση της 13ης Ιουλίου 2017, στην υπόθεση Jugheli και άλλοι κατά Γεωργίας (Αριθμός προσφυγής 38342/05), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά τη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικιακής και ιδιωτικής ζωής των προσφευγόντων λόγω της απουσίας ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου στις επικίνδυνες δραστηριότητες θερμοηλεκτρικού σταθμού που λειτουργούσε σε κοντινή απόσταση από κατοικημένα διαμερίσματα και της μη ικανοποιητικής αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 • ethemis

  Μη γνήσιος κυρωτικός χαρακτήρας μέτρων που λαμβάνονται επί φορολογικών παραβάσεων: Απόφαση 432/2017 Β' Τμ. ΣτΕ

  Σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων, όπως λόγου χάριν λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, είναι επιτρεπτή η λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 μέτρων (δέσμευση καταθέσεων, απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων κλπ), τα οποία δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα και περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του καθ’ ου.

 • ethemis

  Σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η επιβολή του προστίμου των 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία- Απόφαση 2151/2017 του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 2151/2017 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος, κρίθηκε ότι η κατά δεσμία αρμοδιότητα επιβολή προστίμου ύψους 10.549,44 ευρώ, ήτοι του 18πλασίου του κατωτάτου μισθού, για μη αναγραφή εργαζομένου άνω των 25 ετών στον τηρούμενο από τον εργοδότη πίνακα προσωπικού δεν παραβιάζει τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη κατ’ άρθρον 25 παρ. 1 αρχή της αναλογικότητας.

 • ethemis

  Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην ηλικία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος

  Με την υπ' αριθμ. 38/2017 απόφαση του II Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της συνταγματικότητας της διαφορετικής προβλεπόμενης από το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το φύλο.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αδυναμία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών»

  Με την απόφαση της 23ης Μαΐου 2017, στην υπόθεση Bălșan κατά Ρουμανίας (Αριθμός προσφυγής 49645/09), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 3 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά την απαγόρευση της απάνθρωπης μεταχείρισης και των διακρίσεων λόγω αδυναμίας των αρχών να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

 • ethemis

  Η εφαρμογή της αρχής της διαδοχικής ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση- Α΄ΣΤΕ 1154/2017

  Με την υπ' αριθμό 1154/2017 απόφαση κρίθηκε η δυνατότητα προσμέτρησης του χρόνου που διήνυσε σε άλλον ομοειδή ασφαλιστικό φορέα συνταξιούχος, ο οποίος ανέλαβε , μετά τη συνταξιοδότησή του, εργασία ή απασχόληση, για την οποία ασφαλίστηκε σε έτερο ασφαλιστικό φορέα. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ανάλογη προσαύξηση του ποσού της συντάξεως, την οποία λαμβάνει από τον απονέμοντα τη σύνταξη ασφαλιστικό οργανισμό, με συμμετοχή και του δεύτερου ασφαλιστικού οργανισμού. Παραπέμπει στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος με δικάσιμο την 4η Δεκεμβρίου 2017.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω μη νόμιμης σύλληψης & κράτησης»

  Με την απόφαση της 2ας Μαΐου 2017, στην υπόθεση Vasiliciuc κατά Μολδαβίας (Αριθμός προσφυγής 15944/11), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, λόγω μη νόμιμης σύλληψης και κράτησης της προσφεύγουσας.

 • ethemis

  Μέτρο «rebate» επί οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας - Απόφαση 30/2017 Δ' Τμήμα 7μ. ΣτΕ

  Με την υπ' αριθμ. 30/2017, το Δ' Τμήμα (επταμ.) του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ζητήματα σχετικά με το μέτρο «επιστροφής» (“rebate”) κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας.

 • ethemis

  Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 409/2017 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της νομιμότητας των πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοτικών εσόδων.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Μη αποτελεσματική έρευνα σε δολοφονία δημοσιογράφου»

  Με την απόφαση της 13ης Απριλίου 2017, στην υπόθεση Huseynova κατά Αζερμπαϊτζάν (Αριθμός προσφυγής 10653/10), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα στη ζωή, λόγω μη αποτελεσματικής έρευνας σε δολοφονία δημοσιογράφου που επέκρινε την κυβέρνηση.

 • ethemis

  Παθητική νομιμοποίηση σε δίκη ανακοπής - Απόφ. 280/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 280/2017 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της παθητικής νομιμοποίησης στις δίκες που αφορούν ζητήματα από την είσπραξη εσόδων άλλων, πλην του Δημοσίου, νομικών προσώπων.

 • ethemis

  Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.

  Αίτηση ακύρωσης κατά των πινάκων αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων έτους 2016 για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • ethemis

  Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017

  Αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, με την οποία το καθ' ου ταμείο αποφασίζει την αποδοχή εγγυητικής ευθύνης Τράπεζας για κάλυψη ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του τέως ΤΑΠΙΛΤ μέχρι αποχωρήσεως και των τελευταίων ασφαλισμένων-εργαζομένων της Τράπεζας.

 • ethemis

  Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων πολιτικών συνταξιούχων - Απόφ. 296/2017 Ολομέλειας ΕλΣυν

  Με την απόφαση 296/2017 της Ολομέλειας του ΕλΣυν κρίθηκε το ζήτημα της διακοπής της παραγραφής ασκηθείσας ενώπιον του ΕλΣυν αγωγής, η οποία ερείδεται στο άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Με την έγερση της εν λόγω αγωγής δεν επιδιώκεται η καταβολή συντάξεων, αλλά η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο δικαιούχο από την παράνομη στέρηση συνταξιοδοτικών παροχών, η οποία δεν κωλύεται από το άρθρο 60 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα.

 • ethemis

  Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων- ΣτΕ Β' 675/2017

  Με την υπ' αριθμ. 675/2017 απόφαση του Β' Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατείνεται διαδοχικά ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από τη λήξη της αρχικής ή της παρατεθείσας παραγραφής, αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

 • ethemis

  Α΄ΣΤΕ 369/2017- Τρόπος υπολογισμού συντάξεων γήρατος

  Με την υπ' αριθμό 369/2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η νομοθεσία κράτους-μέλους εξαρτά την απόκτηση σύνταξης γήρατος από τη συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης, ο αρμόδιος φορέας αυτού του κράτους-μέλους λαμβάνει υπ’ όψη, κατά το μέτρο που απαιτείται, τις περιόδους ασφάλισης που συμπληρώθηκαν υπό τη νομοθεσία κάθε άλλου κράτους-μέλους, ως εάν επρόκειτο για περιόδους, οι οποίες συμπληρώθηκαν υπό την νομοθεσία, την οποία εφαρμόζει.

 • ethemis

  Νομιμοποίηση και παράβολο στη δημοσιονομική δίκη - Απόφ. 557/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 557/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάστηκε η ύπαρξη δύο (2) προϋποθέσεων του παραδεκτού ασκηθείσας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου αιτήσεως αναιρέσεως.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αμέλεια κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στην εποπτεία ψυχικά νοσούντος ατόμου»

  Με την απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση Fernandes de Oliveira κατά Πορτογαλίας (Αριθμός προσφυγής 78103/14), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά τις θετικές υποχρεώσεις για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή, σε περιστατικό όπου το προσωπικό ενός κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του θανάτου ενός ψυχικά άρρωστου ατόμου του οποίου η ζωή ήταν σε κίνδυνο.

 • ethemis

  Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ

  Με την υπ’αριθμ. 52/2017 απόφαση, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ αποφαίνεται για την αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

 • ethemis

  Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

  Προκειμένου κάποιος να λάβει τη θέση του προϊστάμενου, απαιτείται, πριν τη μετακίνησή του , να είχε τον βαθμό του γενικού διευθυντή. Ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος δε, δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτατος. Εν προκειμένω ,η υπό κρίση διαφορά, που αφορά τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης της εφεσίβλητης, εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, η απόφαση του οποίου δεν είναι εκκλητή .

 • ethemis

  Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας λόγω μη έκδοσης Υ.Α. για τη λειτουργία προγράμματος ανάπτυξης

  Με την υπ’αριθμ. 303/2017 απόφαση του ΣτΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης παράλειψης έκδοσης κανονιστικής πράξης σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων ανάπτυξης..

 • ethemis

  Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 550/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ερμηνεύθηκε η διάταξη του άρθρου 65 Π.Δ. 169/2007, η οποία ορίζει ότι η πράξη της Διοίκησης που αναγνωρίστηκε ως παράνομη με τελεσίδικη απόφαση ή συμβιβασμό, θεωρείται σαν να μην έχει γίνει για τις συνέπειές της σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης και ο χρόνος που διανύθηκε εξαιτίας της εκτός της υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αδικαιολόγητος περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης»

  Με την απόφαση της 16ης Mαρτίου 2017, στην υπόθεση Ólafsson κατά Ισλανδίας (Αριθμός προσφυγής 58493/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) -ως προς το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και μετάδοσης των πληροφοριών- σε περιστατικό όπου ο συντάκτης ενός web-based media site δέχθηκε πρόστιμο αδικαιολόγητα λόγω δημοσίευσης καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών εναντίον ατόμου που κατέβηκε ως υποψήφιος πολιτικός στις εκλογές.

 • ethemis

  Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

  Έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης από νομικά πρόσωπα των καταλειπόμενων για "ειδικό κοινωφελή σκοπό" περιουσιών. Καταλογισμός διαχειριστών κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως για κάθε ζημία που επήλθε σ’ αυτό από υπαίτια, εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας, παράβαση των καθηκόντων τους και για κάθε ζημία που επήλθε από διαχείριση και διάθεση της οικείας περιουσίας.

 • ethemis

  Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων

  Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της Α2β/Γ.Π.οικ.42896/5-6-2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας, με την οποία αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, η πρόωρη λήξη της θητείας του αιτούντος, ως κοινού διοικητή των νοσοκομείων «........» και «........», θέση στην οποία είχε διορισθεί για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω κακομεταχείρισης αγοριού σε νηπιαγωγείο»

  Με την απόφαση της 7ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση V.K. κατά Ρωσίας (Αριθμός προσφυγής 68059/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που απαγορεύει την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση: α) κατά το «ουσιαστικό της σκέλος», λόγω της κακομεταχείρισης τετράχρονου αγοριού από εκπαιδευτικούς δημόσιου νηπιαγωγείου, β) καθώς και σύμφωνα με το «δικονομικό της σκέλος», λόγω της αποτυχίας των αρχών να διερευνήσουν αποτελεσματικά τις καταγγελίες του προσφεύγοντα για κακομεταχείριση.

 • ethemis

  Προϋποθέσεις δέσμευσης Ελεγκτικού Συνεδρίου από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου - Απόφ. 124/2017 ΟλΕλΣυν

  Το τεκμήριο αθωότητας δεν παραβιάζεται όταν η μεταγενέστερη της αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, διαφορετική δικαστική κρίση του ΕλΣυν στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση και αφορά σε άλλη μορφή ή άλλο χαρακτήρα ευθύνης του αθωωθέντος, με συνέπεια να παρουσιάζει αυτοτέλεια σε σχέση με την ποινική διαδικασία. Η δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την αθωωτική ποινική απόφαση συντρέχει αποκλειστικά και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία διώχθηκε ποινικά το προτεινόμενο προς καταλογισμό πρόσωπο, αλλά αθωώθηκε, έστω και λόγω αμφιβολιών, ταυτίζονται πλήρως με αυτά στα οποία στηρίζεται ο καταλογισμός του.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω απέλασης Σύριου υπηκόου»

  Με την απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2017, στην υπόθεση S.K. κατά Ρωσίας (Αριθμός προσφυγής 52722/15), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής (έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και τις προσωρινές διαδικασίες ασύλου), καθώς και ότι η επιβολή της απέλασης του προσφεύγοντος στη Συρία θα συνιστούσε παραβίαση των άρθρων 2 & 3 της Σύμβασης που προστατεύουν το δικαίωμα στη ζωή και απαγορεύουν την απάνθρωπη μεταχείριση αντίστοιχα. Επιπλέον, έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 και 4 της ΕΣΔΑ.

 • ethemis

  Γνωμοδότηση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των συνταξιοδοτικών αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2019

  Με τα Πρακτικά της 2ης ειδικής συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2017, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωμοδότησε επί των σχεδιαζόμενων, για το έτος 2019, από την Ελληνική Κυβέρνηση, τροποποιήσεων των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Δημοσίου, του ν. 4387/2016.

 • ethemis

  Κανονισμός σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου - Απόφαση 293/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Αίτηση αναίρεσης επί κανονισμού σύνταξης κατά μεταβίβαση, σε ενήλικο και ανίκανο για εργασία τέκνο αποβιώσαντος πολιτικού συνταξιούχου. Ζήτημα εξομοιώσεως αγαμίας με διάζευξη ανίκανου άρρενος τέκνου.

 • ethemis

  Συντάξεις λόγω αναπηρίας- Απόφαση 29/2017 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας

  Με την υπ' αρίθ. 29/2017 απόφασή του το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι όταν η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται επί προσφυγής ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής δεν δύναται να καταστήσει χειρότερη τη θέση του προσφεύγοντος.

 • ethemis

  Καταλογισμός ιατρού για πρόκληση θετικής ζημίας στο Ι.Κ.Α. - Απόφαση 1026/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Προϋποθέσεις καταλογισμού υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Εξέταση λόγων αναίρεσης περί εσφαλμένης ερμηνείας και πλημμελούς εφαρμογής διάταξης νόμου, καθώς και παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

 • ethemis

  Γενικό Δικαστήριο- Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούσες την ελληνική οικονομική κρίση

  Εξωσυμβατική ευθύνη – Οικονομική και νομισματική πολιτική – Αποφάσεις που απευθύνονται σε κράτος μέλος για τη διόρθωση κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος – Μείωση και κατάργηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα – Καμία κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες

 • ethemis

  Καταλογισμός πρώην μελών της Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι. - Απ. 2677/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Καταλογισμός πρώην μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι., λόγω ανοικείου πληρωμής σε βάρος του εν λόγω λογαριασμού. Εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας στη δημοσιονομική δίκη.

 • ethemis

  Μεταβολές στο πρόσωπο του αιτούντος φορέα για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

  Δεν απαγορεύονται μεταβολές στο πρόσωπο του φορέα της αίτησης για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαρκούσης της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον, πάντως, δεν παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, στην θεραπεία των οποίων αποσκοπεί η Οδηγία 96/92/ΕΚ. Κατά τη σχετική κρίση, πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η ιδιαιτερότητα της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία χωρίζεται σε δύο στάδια αξιολόγησης, στο μεν πρώτο των οποίων προέχον κριτήριο συνιστά η τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα κάθε φορέα, κρινόμενου αυτοτελώς, στο δε δεύτερο αξιολογείται συγκριτικά η αποδοτικότητα και ωριμότητα των συγκρουόμενων έργων και η ποιότητα των προτάσεων.

 • ethemis

  Συμμόρφωση προς αποφάσεις του ΕΔΔΑ, αρ. 46 ΕΣΔΑ

  Συμμόρφωση προς αποφάσεις του ΕΔΔΑ (αρ. 46 ΕΣΔΑ) – Σχέση μεταξύ Συντάγματος, ΕΣΔΑ και δικαίου της ΕΕ –Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας εκδίκασης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, κατόπιν σχετικής καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ – Διαπίστωση παράβασης του ne bis in idem και του τεκμηρίου αθωότητας σε υποθέσεις επιβολής πολλαπλών τελών λαθρεμπορίας..

 • ethemis

  Περικοπή της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών - Απόφαση 1509/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Η πάγια αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, ως μέρος των αποδοχών τους και κατ' επέκταση ως συνυπολογιζόμενη στο συντάξιμο μισθό τους , εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περικοπών, που προβλέπονται από τους ν. 3833/2010 και ν.3845/2010.

 • ethemis

  Απόφαση 1623/2016 Β΄Τμ. ΣτΕ-Παραγραφή παραβάσεων φορολογικής νομοθεσίας

  Στην παρούσα απόφαση εξετάζεται αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Δ.Ε.Α., σχετικά με την επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη διαχειριστική περίοδο 1999. Ειδικότερα, η αρχή της ασφαλείας δικαίου απαιτεί η κατάσταση του φορολογουμένου, όσον αφορά την εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας, να μην μπορεί να τίθεται επ' αόριστον εν αμφιβάλω. Συνακόλουθα, για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας και, περαιτέρω, για την επιβολή στον παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ, απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία, προκειμένου να εκπληρώνει την συνιστάμενη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργία της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον ενδιαφερόμενο, δύναται, δε, κατ' εξαίρεση - υπό τον όρο της συνδρομής εξαιρετικώς τεκμηριωμένων περιστάσεων, η οποία είναι στενώς ερμηνευτέα, να παραταθεί.

 • ethemis

  Ζητήματα χορηγήσεως διεθνούς προστασίας – Απόφαση ΣτΕ Τμ. Δ’ 445-447/2017 επταμ. (παραπομπή στην Ολομέλεια)

  Στις υπ’ αριθ. 445-447/2017 αποφάσεις το Δ’ Τμήμα έκρινε το ζήτημα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, την δυνατότητα διενέργειας συνεντεύξεων από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και θέματα αναγόμενα στις επιτροπές κρίσης ενδικοφανών προσφυγών και sτην παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Λόγω της σπουδαιότητας των κρινόμενων ζητημάτων, οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

 • ethemis

  Προανακριτικές πράξεις αστυνομικών οργάνων- Απόφαση 1330/2016 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας

  Πράξεις αστυνομικών οργάνων διενεργούντων προανάκριση χωρίς εισαγγελική παραγγελία, η οποία καταλήγει σε άσκηση ποινικής δίωξης. Αίτηση αναίρεσης . Υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στον αναιρεσίβλητο χρηματικό ποσό ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτός είχε υποστεί από παράνομες ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου, με τις οποίες κρίθηκε ως ποινικά κολάσιμη η πράξη της εισαγωγής και διάθεσης από αυτόν στην αγορά προϊόντων με κύριο συνθετικό την κάνναβη. Πλημμελής αιτιολογία απόφασης 1268/2004 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ευθύνη των οργάνων του Δημοσίου κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.

 • ethemis

  Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016

  Η απόφαση 549/2016 έκρινε ότι μόνο η ιδιότητα του Μητροπολίτη και του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον για να ζητήσει την διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και του ιδρύματος «Μέγα Αγαθοεργό Σώμα», συσχετίζοντας το έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως με τις ρυθμίσεις του ΑΚ για τα ιδρύματα και τις αρμοδιότητες των Μητροπολιτών.

 • ethemis

  Aντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές ιατρών Ε.Σ.Υ.-Απόφαση ΣτΕΟλ 431/2018

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 431/2018 απόφαση έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ που επήλθαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 27 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της αποφάσεως οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) αντίκεινται στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών ΕΣΥ που απορρέει εμμέσως από το 21 παρ. 3 Σ. καθώς και στην αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη.

 • ethemis

  Τηλεοπτικές άδειες - Απόφαση 95/2017 Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας

  Το έννομο συμφέρον για την προσβολή κάθε κανονιστικής πράξεως εξετάζεται αυτοτελώς και ασχέτως με το ενδεχόμενο εκδόσεως ή μη άλλων συναφών πράξεων, κανονιστικών ή ατομικών, κατʼ εφαρμογή της κανονιστικής. Δεν δύναται να συναχθεί ότι η αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. εξαντλείται, κατά το Σύνταγμα, στην έκδοση μόνον ατομικών διοικητικών πράξεων ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων στους σταθμούς αυτούς, αλλά ότι, εν όψει του ανωτέρω σκοπού, το Ε.Σ.Ρ. είναι και αυτό, παράλληλα με την νομοθετική εξουσία και τα άλλα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, φορέας του κατά το Σύνταγμα αμέσου ελέγχου των ανωτέρω σταθμών και στο προγενέστερο της ενάρξεως λειτουργίας αυτών στάδιο, δηλαδή στο στάδιο της χορηγήσεως των αδειών λειτουργίας τέτοιων σταθμών.

 • ethemis

  Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Το Ελληνικό Δημόσιο, με την ιδιότητα του οφειλέτη, καταβάλλει τόκο υπερημερίας σε ποσοστό μικρότερο εκείνου που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ιδιώτες οφειλέτες, το οποίο μέχρι τώρα ήταν πάντα ανώτερο του εκ ποσοστού 6% οφειλομένου παρά του Δημοσίου.

 • ethemis

  ΣτΕ Β’ 287/2018 – Μη νόμιμη η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του Δημόσιου του ν. 2523/1997 κατόπιν ακύρωσης της πράξης επιβολής προστίμου λόγω παραγραφής

  Η ακύρωση της πράξεως επιβολής προστίμου για παράβαση του Κ.Β.Σ λόγω παραγραφής καθιστά μη νόμιμη και τη συναφή πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.

 • ethemis

  ΣτΕ Β’ 287/2018 – Μη νόμιμη η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του Δημόσιου του ν. 2523/1997 κατόπιν ακύρωσης της πράξης επιβολής προστίμου λόγω παραγραφής

  Η ακύρωση της πράξεως επιβολής προστίμου για παράβαση του Κ.Β.Σ λόγω παραγραφής καθιστά μη νόμιμη και τη συναφή πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more