Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Επίκαιρη νομολογία των εθνικών και διεθνών Δικαστηρίων που αφορούν ζητήματα Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


 • ethemis

  Αντισυνταγματική η ένταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ-Απόφαση 930/2019 ΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 930/2019 απόφαση του ΙΙ Τμήματος σύμφωνα με την οποία η παθητική νομιμοποίηση του Δημοσίου δεν αναιρείται από την μεταφορά της αρμοδιότητας πληρωμής των συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ. Έγινε δεκτό ότι η ένταξη των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ αντίκειται στις θεσμικές εγγυήσεις που απορρέουν από τα άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2 εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του Συντάγματος, καθώς και προς τις αρχές της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Περαιτέρω, το Τμήμα απεφάνθη ότι προηγούμενες κρίσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου ως προς την αντισυνταγματικότητα της επιβληθείσας στους συνταξιούχους του Δημοσίου Εισφοράς Αλληλεγγύης εξακολουθούν να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και ισχύ. Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω της γενικότερης σημασίας του ζητήματος, ήτοι αν και μετά την σύσταση του ΕΦΚΑ εξακολουθεί να αντίκειται στο Σύνταγμα η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις του Δημοσίου, παραπέμπει την αγωγή στην Ολομέλεια.

 • ethemis

  Απόφαση 324/2019 ΣτΕ- Περί επιδομάτων κινδύνου

  Εκδόθηκε η υπ'αριθμόν 324/2019 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε το θέμα του ύψους των επιδομάτων κινδύνου που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

 • ethemis

  Απόφαση 182/2019 Τμήμα Γ΄ ΣτΕ – Υπέρβαση εύλογης διάρκειας δίκης

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 182/2019 απόφαση του Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας δίκης η οποία περατώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εν λόγω απόφαση έκανε δεκτή έφεση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και εξαφάνιζε προηγούμενη απόφαση Διοικητικού Εφετείου, με την οποία ο αιτών είχε καταταγεί σε κενή οργανική θέση Πανεπιστημίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • ethemis

  Απόφαση υπ’αριθ. 18/2019 ΣτΕ Δ΄τμήματος– Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή

  Εκδόθηκε η υπ’αριθ. 18/2019 απορριπτική απόφαση του Δ΄ τμήματος του ΣτΕ, επί αίτησης ακύρωσης κατά της υπ᾽αριθμ. 75812 - 06/07/2017 κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (2332 Β΄ της 7.7.2017), “Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ᾽εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013”.

 • ethemis

  Απόφαση 215/2019 ΣτΕ-δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 215/2019 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (άρθρο 53 του ν. 4055/2012)

 • ethemis

  Απόφαση υπ’αριθ. 302/2019 ΣτΕ τμήματος Γ΄- Παραπεμπτική απόφαση προς Δ΄ Τμ. ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’αριθ 302/2019 παραπεμπτική απόφαση του ΣτΕ Γ΄ τμήμα επί αίτησης ακυρώσεως κατά των αποφάσεων με τις οποίες αποφασίσθηκε η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (24 μηνών) βάσει του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 για την κάλυψη των αναγκών εστίασης και σίτισης και καθαριότητας των εσωτερικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου αντίστοιχα και β) των τεκμαιρόμενων απορρίψεων των προδικαστικών προσφυγών κατά τον ν. 3886/2010, οι οποίες ασκήθηκαν κατά των ως άνω αποφάσεων.

 • ethemis

  Απόφαση 63/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Εξομοίωση επαγγελματικών δικαιωμάτων

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 63/2019 απόφαση του Τμήματος Δ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακυρώσεως 42 ιδιωτών κατά κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος αποφοίτων Κρατικών Σχολών και σε απόφοιτους πανεπιστημιακών τμημάτων άλλων κλάδων μετά την κατάρτισή τους μέσω ταχύρρυθμων προγραμμάτων, και κατά κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο των ταχύρρυθμων αυτών προγραμμάτων προκειμένου να εξομοιώνονται ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με τους απόφοιτους των αντίστοιχων Κρατικών Σχολών.

 • ethemis

  Απόφαση 295/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Ακίνητα εκτός συναλλαγής

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 295/2019 απόφαση του Τμήματος Δ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακυρώσεως Δήμων και Δικηγορικού Συλλόγου κατά εξουσιοδοτικής αποφάσεως του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. με την οποία εξουσιοδοτείτο ο αρμόδιος Υπουργός να μεταβιβάσει σε ανώνυμη εταιρεία ακίνητα κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου. Οι αιτούντες ζητούν την ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων, καθ’ ο μέρος με αυτές μεταβιβάζονται στην ανώνυμη εταιρεία ακίνητα, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς τους, εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 196 παρ. 4 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ως πράγματα εκτός συναλλαγής.

 • ethemis

  Απόφαση 281/2019 Γ’ Tμ.ΣτΕ- Υπαλληλική προσφυγή λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης υπαλλήλου OTA

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 281/2019 απορριπτική απόφαση του τμήματος Γ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας επί υπαλληλικής προσφυγής με αίτημα την εξαφάνιση της ποινής της οριστικής παύσης που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα για το πειθαρχικό παράπτωμα της επί 13 συναπτά έτη αδικαιολόγητης απουσίας από τα καθήκοντά του.

 • ethemis

  Απόφαση 2664/2018- Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2664/2018 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (άρθρο 53 του ν. 4055/2012)

 • ethemis

  Απόφαση 217/2019 Γ΄ τμήματος ΣτΕ - Υπαγωγή αμίσθων υποθηκοφυλάκων στο σύστημα του ν.4512/2018

  Εκδόθηκε η 217/2019 απόφαση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ επί αιτήσεως ακυρώσεως με την οποία ζητείται η ακύρωση των προσκλήσεων του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, με τις οποίες ζητήθηκε, βάσει του άρθρου 18 παρ. 4 περ. β) εδ. β του ν. 4512/2018 από τους αιτούντες, ειδικούς άμισθους υποθηκοφύλακες, να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά - ένταξή τους στις οργανικές θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων, κατηγορίας ΠΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, του παραπάνω ν.π.δ.δ.

 • ethemis

  Απόφαση 83/2018 ΣτΕ (Τμήμα Δ΄): Απαγόρευση προβολής τηλεοπτικών διαφημίσεων δεισιδαιμονικού περιεχομένου.

  Απαγορευμένη καθίσταται η προβολή διαφημίσεων που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Λόγω προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αστρολογικών προβλέψεων και χαρτομαντειών ,μέσω τηλεφωνικής γραμμής, επιβάλλεται πρόστιμο κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 2 περ. ζ΄ του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, το οποίο στη εν λόγω περίπτωση λειτούργησε υπό νόμιμη συγκρότηση.

 • ethemis

  Απόφαση 162/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Β΄): Ενεργητική νομιμοποίηση άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων διαρκούσης της πτώχευσης .

  Από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την παύση των εργασιών της, μόνο ο σύνδικος νομιμοποιείται να ασκεί ένδικα βοηθήματα και μέσα και όχι ο πτωχός, εκτός αν πρόκειται να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος λόγω αδράνειας ή αδυναμίας του συνδίκου να ενεργήσει δικαστικώς. Στην υπό εξέταση περίπτωση η ενεργητική νομιμοποίηση πράγματι συνέτρεχε στο πρόσωπο της συνδίκου τόσο από την άποψη του πτωχευτικού δικαίου όσο και εκ του γεγονότος ότι ήταν ηττηθείς, πρωτοδίκως, διάδικος.

 • ethemis

  Πρακτικά Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 434/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης ακύρωσης του υπ’ αριθμ. 3736/23.9.2015 - 56η Συνεδρίαση πρακτικου του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως

 • ethemis

  Αναδρομική αποκατάσταση συντάξεων στρατιωτικών - Απόφαση 137/2019 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι η κατά το ήμισυ αναπλήρωση με τον ν. 4307/2014 των απωλειών που είχαν επέλθει στους μισθούς και τις συντάξεις με τις περικοπές του ν. 4093/2012, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Ως εκ τούτου αναπέμπει την έφεση στο IIΙ Τμήμα.

 • ethemis

  Απόφαση 61/2019 ΣτΕ - νομιμότητα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτηση αποφοίτων πανεπιστημίου

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 61/2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε το ζήτημα της νομιμότητας κοινής υπουργικής απόφασης που καθορίζει αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 για την κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων στο επάγγελμα του ξεναγού.

 • ethemis

  Απόφαση 62/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Ταχύρρυθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 62/2019 απόφαση του Τμήματος Δ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξεως με την οποία καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος για την κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων άλλων κλάδων προκειμένου να εξομοιώνονται ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με τους απόφοιτους των αντίστοιχων Κρατικών Σχολών.

 • ethemis

  Συμφωνία των Πρεσπών ( 2615/2018 Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας )

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2615/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης ακύρωσης της διοικητικής πράξης υπογραφής της «Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 και 845, τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μερών» και κάθε άλλης συναφής πράξης ή παράλειψης

 • ethemis

  Προδικαστικό ερώτημα για την συνταγματικότητα διατάξεων του ν.4387/2016 (ΕΦΚΑ)- Απόφαση 277/2019 ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Το ΙΙΙ Τμήμα με ασκηθείσα έφεση από στρατιωτική συνταξιούχο κλήθηκε να εφαρμόσει διατάξεις του ν. 4387/2016. Εκ του λόγου ότι ανέκυψαν ζητήματα σχετικά με τη συνταγματικότητα ενός πλήθους διατάξεων, παρέπεμψε την έφεση στην Ολομέλεια.
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

NewsRoom

Ροή ειδήσεων, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more