Το αδίκημα της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

October 31, 2018: Νομολογία Ποινικού Δικαίου

Νομολογία


ethemis

Το αδίκημα της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

 

 Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 42ΓΤ/2018 απόφασή του, καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους, εργοδότες ξενοδοχειακής επιχείρησης, σε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών τον καθένα, για τις αξιόποινες πράξεις της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ και μη έγκαιρης καταβολής εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ αναστέλλοντας την εκτέλεσή της για τρία έτη. Ειδικότερα, στην επιχείρηση, κατά τη χρονική περίοδο 01/08/2010 έως 31/12/2010, απασχολούνταν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αμοιβή, που ασφαλιζόταν στο ΙΚΑ. Οι οφειλόμενες στο ΙΚΑ εργοδοτικές και εργαστικές εισφορές δεν καταβλήθηκαν έως τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία και για την μη καταβολή των εισφορών αυτών συντάχθηκε η με αριθμό …2011 ΠΕΕ συνολικού ποσού εισφορών 387.597,38 ευρώ εκ του οποίου έγινε μερική καταβολή ποσού ύψους 75.274,81 ευρώ. Οι αιτήσεις αναιρέσεως των καταδικασθέντων κατά της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κρίθηκε ότι έπρεπε να συνεκδικαστούν λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους.

 Αρχικά, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 §1 του ΑΝ 86/1967, όπως ισχύει, όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικών), οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, προς τους υπαγόμενους στο Υπουργείο Εργασίας πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ειδικούς λογαριασμούς και δεν καταβάλλει αυτές εντός μηνός, αφότου έχουν καταστεί απαιτητές προς τους ως άνω Οργανισμούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών, ενώ, κατά την  §2 του ίδιου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτόν (εργατικές), που υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, με σκοπό απόδοσης στους κατά την §1 Οργανισμούς και δεν καταβάλλει ή δεν αποδίδει αυτές προς τους ανωτέρω Οργανισμούς εντός μηνός, αφότου έχουν καταστεί απαιτητές, τιμωρείται για υπεξαίρεση με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών. Σύμφωνα με το  άρθρο 26§3 του ΑΝ 1846/1951, που κυρώθηκε με τον ν. 2113/1952, ο υπόχρεος πρέπει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός απ’ εκείνον εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία.

Στην υπ’αριθμ. απόφαση 952/2018 του Ζ τμήματος του ΑΠ, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, ως γνήσια εγκλήματα παράλειψης, απαιτείται να προσδιορίζεται, τόσο η συγκεκριμένη οφειλή, όσο και η ιδιότητα του εργοδότη που απασχολεί προσωπικό καθώς και η μη καταβολή των σχετικών ποσών εντός μηνός, αφότου κατέστησαν απαιτητά στον ασφαλιστικό οργανισμό που είναι ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό. Όμως, δεν είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται ο αριθμός και η ταυτότητα των απασχοληθέντων μισθωτών, καθώς και ο χρόνος που εργάσθηκε καθένας και οι τακτικές αποδοχές καθενός από αυτούς. Ο χρόνος απασχόλησης και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που συνάπτεται άμεσα με το χρόνο αμφοτέρων των αξιόποινων αυτών πράξεων, είναι κρίσιμος, όταν εγκυμονεί η παραγραφή.

  Επιπλέον, ο ΑΠ επεσήμανε ότι για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 11-4-2012 (οπότε άρχισε να ισχύει η §7 του άρθρου 1 Α.Ν.86/1967) και οφείλουν ανώνυμες εταιρείες, υπόχρεος για την καταβολή τους είναι μόνο ο διευθύνων σύμβουλος αυτών.

  Όσον αφορά το αδίκημα της μη απόδοσης των εργατικών εισφορών, κατά τον ΑΠ,  δεν προσαπαιτείται, εκτός από την παρακράτηση, και η ιδιοποίηση του αντίστοιχου προς τις εισφορές αυτές ποσού από τον υπόχρεο για την απόδοση εργοδότη, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιώνυμο και πλήρως διαστρωμένο, κατά την ποινική τυποποίησή του αδίκημα, το οποίο δεν ταυτίζεται, κατά την αντικειμενική του υπόσταση, με αυτό της υπεξαίρεσης, το οποίο, ως εκ περισσού, αναφέρεται στο άρθρο 1§2 του ΑΝ 86/1967.

Τελος, ο ΑΠ έκρινε ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης είναι ελλιπής και ασαφής διότι δεν διευκρινίζεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αν οι αναιρεσείοντες ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι ούτε προσδιορίζεται η θέση τους στην εργοδότρια εταιρεία κατά τον κρίσιμο χρόνο, κατά τον οποίο φέρονται ότι όφειλαν να καταβάλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ. Μόνη η αναφερόμενη στο σκεπτικό και διατακτικό ιδιότητα του εργοδότη της επιχείρησης δεν καθιστά, άνευ άλλου, τους κατηγορούμενους υπόχρεους καταβολής των εισφορών. Εν κατακλείδι, ο ΑΠ δέχτηκε ως βάσιμους τους λόγους αναίρεσης και των δύο αιτήσεων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1§1 και 2 Α.Ν. 86/1967, όπως ισχύει και 375 §1 Π.Κ., αναίρεσε τη προσβαλλόμενη απόφαση και παρέπεμψε την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο υπό νέα συγκρότηση.

Επιμέλεια: Κουτσοκώστα Αικατερίνη / Επιστημονική συνεργάτης e-Θέμις

Στα εγκλήματα της μη έγκαιρης απόδοσης των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απαιτείται ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης οφειλής, της ιδιότητας του εργοδότη και της μη εμπρόθεσμης καταβολής των σχετικών εισφορών στον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom