Διαγωνισμός για την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης

August 05, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Διαγωνισμός για την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης

Tην προκήρυξη και διενέργεια Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» αποφάσισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντικείμενο του Έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης.

Οι στατιστικές ανάγκες στις οποίες είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται διαρκώς το Υπουργείο πηγάζουν:

• από τον Οργανισμό Λειτουργίας του, στον οποίο αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)

• από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις του ΥΔ, όπως η συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι διεξάγουν τακτικούς και έκτακτους κύκλους αξιολόγησης της χώρας στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων που περιέχουν λεπτομερή στατιστικά δεδομένα για τις εργασίες των ελληνικών δικαστηρίων,

• από την ιδιότητά του ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) και τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή στοιχείων σχετικά με τις στατιστικές Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,

• από την αναγκαιότητα άμεσης και έγκαιρης ανταπόκρισης σε ad hoc ερωτήματα που προέρχονται από διάφορες πηγές.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 975.125,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 786.391,70€ και ΦΠΑ: 188.734,01€).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2022ΣΕ42010001.

Αντικείμενο του Έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης.Source/ Author:Προκήρυξη | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom