Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΔΙΕΘΝΗ / November 22, 2018: Η E.E. παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Η E.E. παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου κατά την εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων, για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

22/11/2018
Τα εν γένει προαιρετικά και καθοδηγούμενα από τη βιομηχανία πρότυπα —από το μέγεθος Α4 των χαρτιών έως την τεχνολογία 5G, μέσω των αερόσακων— μειώνουν το κόστος, προάγουν την καινοτομία, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων συσκευών και υπηρεσιών, και βοηθούν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές. Η ΕΕ διαθέτει εναρμονισμένα πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα δομικών κατασκευών, τα καλλυντικά, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι συσκευασίες. Με τις δράσεις που παρουσιάζονται σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων και αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στις νεοεμφανιζόμενες οικονομικές τάσεις και τα νεοεμφανιζόμενα μοντέλα ανάπτυξης, προωθώντας συγχρόνως τη συνέργεια με τα διεθνή και τα παγκόσμια πρότυπα.

Η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Eπίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Τα πρότυπα θεωρούνται συχνά τεχνικό ζήτημα, ωστόσο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στην Ενιαία Αγορά αντιλαμβάνονται καθημερινά τον σημαντικό τους οικονομικό αντίκτυπο και τα οφέλη τους. Με ένα σύστημα τυποποίησης που να λειτουργεί εύρυθμα, η Ευρώπη θα βοηθηθεί να διατηρήσει το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας της και να συμβαδίσει με τις αλλαγές και τις ευκαιρίες στους τομείς του Διαδικτύου των πραγμάτων, των μαζικών δεδομένων, της προηγμένης μεταποίησης, της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης, της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα πρότυπά μας εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υγείας, προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, ώστε να προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες».

Με την ανακοίνωση αυτή παρέχεται μια επισκόπηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, αποτυπώνονται οι πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζονται τέσσερις βασικές δράσεις τις οποίες θα αναλάβει άμεσα η Επιτροπή για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου για τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων:

 • Εξάλειψη, το συντομότερο δυνατό, των εκκρεμών εναρμονισμένων προτύπων που έχουν απομείνει και τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  - Εξορθολογισμός των εσωτερικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ιδίως της απόφασης δημοσίευσης των αναφορών σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα,
  - Επεξεργασία εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού για την τυποποίηση,
  - Ενίσχυση, σε συνεχή βάση, του συστήματος συμβούλων για να υποστηρίζονται οι ταχείες και αξιόπιστες αξιολογήσεις εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και η έγκαιρη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.
  - Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς εταίρους για να διασφαλίζει τη συνεχή επιτυχία της ευρωπαϊκής τυποποίησης ως ακρογωνιαίου λίθου της πλήρους λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς.

Το σχέδιο δράσης συνοδεύεται από τη σημερινή ανακοίνωση για την Ενιαία Αγορά και την ανακοίνωση για ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη, με τις οποίες παρέχεται μια νέα αξιολόγηση των φραγμών που εξακολουθούν να υφίστανται και των ευκαιριών για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Ιστορικό

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστούν δυνητικά αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά για όσους τα χρησιμοποιούν. Με τον τρόπο αυτό, τα πρότυπα συμβάλλουν στη συνεχή εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς. Προάγοντας τη στενή ευθυγράμμιση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει επίσης βέλτιστες πρακτικές και αυξάνει τις συνέργειες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Έτσι ενισχύει τις εμπορικές ροές και τις ευκαιρίες κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Εναρμονισμένο πρότυπο είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που αναπτύχθηκε από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εν λόγω πρότυπα αποτελούν μέρος του δικαίου της ΕΕ και, όταν χρησιμοποιούνται, παρέχουν στους κατασκευαστές σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά ένα τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Το τεκμήριο αυτό, με τη σειρά του, παρέχει σημαντική ασφάλεια δικαίου στους χρήστες, ενώ παράλληλα επιτρέπει ιδίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαθέτουν προϊόντα στην αγορά σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος.

Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης βασίζεται σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Επιτροπής και της κοινότητας τυποποίησης. Ο κανονισμός για την τυποποίηση, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2013, καθιέρωσε μια νέα διάκριση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των φορέων στο σύστημα. Με τον κανονισμό παρέχεται επίσης ισχυρό πλαίσιο για απαιτήσεις αποφυγής των αποκλεισμών, το οποίο επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτών και εργαζομένων, καθώς και τα περιβαλλοντικά συμφέροντα, κατά τη διαδικασία τυποποίησης.

Η ευθύνη για την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα αυτά είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της συναφούς εναρμονισμένης ενωσιακής νομοθεσίας. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιβεβαιώσει τη σημασία αυτής της ευθύνης και έχει τονίσει τις νομικές προεκτάσεις της.

Η Ευρώπη θα βοηθηθεί να διατηρήσει το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας της και να συμβαδίσει με τις αλλαγές και τις ευκαιρίες στους τομείς του Διαδικτύου των πραγμάτων, των μαζικών δεδομένων, της προηγμένης μεταποίησης, της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης, της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και της τεχνητής νοημοσύνης


LATEST POSTS
 • ethemis

  Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"

  Την Παρασκευή 24/05/2019 στις 09.00πμ θα λάβει χώρα Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law" (Το Μέλλον του Παγκόσμιου Δικαίου) στο Αμφιθέατρο "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με ελεύθερη είσοδο και γλώσσα εργασίας την αγγλική.

 • ethemis

  Εργατική Αρχή και Σύνταγμα

  Η εργατική αρχή εισήχθη στο ιταλικό Σύνταγμα του 1947, με την πρόβλεψη ότι η Ιταλία είναι μία Δημοκρατία βασισμένη στην εργασία. Πρόκειται για έναν κανόνα που προάγει τον κλασικό νομικό πολιτισμό, κατά τον οποίο το άτομο είναι «πρόσωπο»,..

ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more