Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ / July 02, 2018: Δικαστήριο Ε.Ε.: Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Δικαστήριο Ε.Ε.: Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 96/18
Λουξεμβούργο, 29 Ιουνίου 2018

Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα

Στο πλαίσιο της πρόσφατης έναρξης ισχύος του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της επικείμενης έναρξης ισχύος του κανονισμού που θα εφαρμόζεται για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το Δικαστήριο αποφάσισε να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των δημοσιεύσεων σχετικά με τις προδικαστικές υποθέσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακολουθεί την παρατηρούμενη στο εσωτερικό των κρατών μελών τάση για ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ενόψει του πολλαπλασιασμού των εργαλείων αναζήτησης και διάδοσης της πληροφορίας. Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου αντανακλά εξάλλου την τάση αυτή με τον αυξανόμενο αριθμό των αποφάσεων που εκδίδονται στον συγκεκριμένο τομέα, επί ζητημάτων όπως το δικαίωμα απάλειψης αποτελεσμάτων αναζήτησης , το κύρος της απόφασης με την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  , το κύρος της συμφωνίας PNR (Passenger Name Record data) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά , η ευθύνη των διαχειριστών σελίδας στο Facebook ή ακόμη η νομιμότητα της διατήρησης προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων που μετέχουν στη διαδικασία επί προδικαστικών υποθέσεων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση όμως της ενημέρωσης των πολιτών και της δημοσιότητας της δίκης, το Δικαστήριο αποφάσισε, για όλες τις προδικαστικές υποθέσεις που θα εισαχθούν από την 1η Ιουλίου 2018 και για όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις, να αντικαταστήσει το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων με αρχικά. **Ομοίως, κάθε συμπληρωματικό στοιχείο από το οποίο δύναται να προκύψει η ταυτότητα των ενδιαφερομένων θα απαλείφεται. **

Οι νέες αυτές κατευθύνσεις, οι οποίες δεν αφορούν τα νομικά πρόσωπα και από τις οποίες το Δικαστήριο επιφυλάσσεται να παρεκκλίνει σε περίπτωση ρητού αιτήματος μετέχοντος στη διαδικασία ή όταν τούτο δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, θα εφαρμόζονται σε όλες τις δημοσιεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης, από την εισαγωγή της έως την περάτωσή της (ανακοινώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα, προτάσεις, αποφάσεις, κ.ο.κ.), καθώς και στην ονομασία της υπόθεσης.

Προς διευκόλυνση της παραπομπής και του προσδιορισμού των ανωνυμοποιημένων υποθέσεων, κάθε υπόθεση θα λαμβάνει, με μέριμνα του Δικαστηρίου, συνήθη ονομασία σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

-στην περίπτωση που όλοι οι διάδικοι είναι φυσικά πρόσωπα, η ονομασία της υπόθεσης θα είναι δύο αρχικά που θα αντιστοιχούν στο όνομα και το επώνυμο του προσφεύγοντος ή του ενάγοντος, αλλά θα διαφέρουν από το πραγματικό όνομα και επώνυμο του διαδίκου αυτού. Προς αποφυγή του πολλαπλασιασμού του αριθμού των υποθέσεων με τα ίδια αρχικά (δεδομένου ότι οι συνδυασμοί γραμμάτων δεν είναι άπειροι), το Δικαστήριο θα προσθέτει σε αυτά τα δύο αρχικά ένα διακριτικό στοιχείο εντός παρενθέσεων. Αυτό το πρόσθετο στοιχείο μπορεί είτε να είναι η επωνυμία νομικού προσώπου του οποίου, χωρίς να είναι διάδικος, γίνεται αναφορά στην υπόθεση ή το οποίο η υπόθεση αφορά είτε να αναφέρεται στο αντικείμενο ή το διακύβευμα της διαφοράς. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για παράδειγμα στην πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση C-451/16, MB (Αλλαγή φύλου και σύνταξη γήρατος).

-Στην περίπτωση που μεταξύ των διαδίκων υπάρχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, η ονομασία της υπόθεσης θα είναι η επωνυμία ενός από τα νομικά πρόσωπα. Εντούτοις, όταν πρόκειται για δημόσια αρχή η οποία μετέχει συχνά σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου (π.χ. «Ministre des Finances»), θα προστίθεται στην ονομασία της υπόθεσης και ένα διακριτικό στοιχείο.

Τέλος, τονίζεται ότι τα μέτρα που εκτίθενται ανωτέρω σκοπό έχουν τη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου. Δεν επηρεάζουν την εκδίκαση των υποθέσεων από το Δικαστήριο και τη συνήθη πορεία της διαδικασίας και, ιδίως, τις επ’ ακροατηρίου συζητήσεις οι οποίες θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο όπως σήμερα.

Κάθε συμπληρωματικό στοιχείο από το οποίο δύναται να προκύψει η ταυτότητα των ενδιαφερομένων θα απαλείφεται


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more