Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / June 29, 2017: Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 ήταν η κατάργηση της διατάξεως του άρθ. 938 ΚΠολΔ για την αναστολή των πράξεων εκτελέσεως. Το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ένα από τα ζητήματα ως προς τα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική κατά των προσφάτων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ. Η αναστολή του άρθ. 938 ήταν μέχρι τώρα το ένδικο βοήθημα που διασφάλιζε προσωρινή έννομη προστασία με την ευρεία του όρου έννοια στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος, όπως διαμορφώνεται με το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Τα περιεχόμενα της παρούσας έκδοσης έχουν ως εξής :

Πρόλογος  .V
Συντομογραφίες .IX
Ι. Η κατάργηση της αιτήσεως αναστολής του άρθρ. 938. Η ratio της νομοθετικής αλλαγής..1

ΙΙ. Η νέα ρύθμιση - Αξιολόγηση σελ.5
1. Οι παραδοχές για τη νομοθετική αλλαγή σελ.5
2. Η αναδιάταξη της προθεσμίας ανακοπής ως το βασικό σημείο της νέας ρυθμίσεως σελ.7
3. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα σελ.8
4. Προθεσμία προβολής ακυροτήτων σελ.13
5. Η σταθερότητα του πλειστηριασμού σελ.14
6. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ρυθμίσεως σελ.14
7. Διατήρηση του συστήματος για τη σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτελέσεως σελ.17
8. Παρέκβαση: Πρόσθετοι Λόγοι ανακοπής σελ.20

IΙI. To τιθέμενο ερμηνευτικό ζήτημα σελ.23
1. Εισαγωγική παρατήρηση σελ.23
2. Η θέση του Αρείου Πάγου - η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως σελ.25

ΙV. Η αναστολή εκτελέσεως ή εκτελεστότητας υπό το καθεστώς του ν. 4335/2015 σελ.33
1. Η αναστολή στο δεύτερο βαθμό σελ.33
2. Η αναστολή στην άμεση εκτέλεση σελ.36
3. Λοιπές περιπτώσεις σελ.37
4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα σελ.38

V. H γενικότερη σημασία της καταργήσεως της αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ σελ.39

VΙ. Οι κατά νόμο ρυθμιζόμενες περιπτώσεις αναστολής σελ.41
1. H αναστολή στην άμεση εκτέλεση σελ.41
2. H αναστολή στην κατάσχεση πλοίου σελ.44

VIΙ. Νομικά κρίσιμες πτυχές της θεματικής σελ.47
1. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες σελ.47
2. Το ετεροειδές των εκτελεστών τίτλων - η επιταγή προς εκτέλεση σελ.48
3. Η παροχή προσωρινής έννομης προστασίας και το άρθρ. 20 σελ.51
4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα σελ.56

VIIΙ. Οι κατ’ ιδίαν μη ειδικώς ρυθμιζόμενες στο νόμο περιπτώσεις αναστολής  σελ.57
1. Η ανακοπή του τρίτου σελ.57
2. Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου σελ.60
3. Κατάσχεση χρημάτων σελ.68
4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα σελ.69

IΧ. Η αφαίρεση της κατοχής κινητών πραγμάτων ως συνέπεια της αναγκαστικής κατασχέσεως - Η προληπτική προστασία σε περιπτώσεις κατασχέσεως κινητών και κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου σελ.71
1. Ως προς τα κινητά σελ.71
2. Ως προς τις απαιτήσεις σελ.75
3. Κοινή θεώρηση σελ.75

Χ. Η κατάσχεση ακινήτων και κινητών - η μη τήρηση των προθεσμιών του νόμου σελ.77

XΙ. H προσφερόμενη λύση σελ.79
1. Εισαγωγή σελ.79
2. Ύπαρξη ακούσιου κενού σελ.80
3. Αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρ. 731-732 ΚΠολΔ σε σχέση με ανακοπή του άρθρ. 933 σελ.82
4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για τη δικαστική αναστολή σε σχέση με την κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, την κατάσχεση χρημάτων, την ανακοπή τρίτου σελ.83
5. Η προληπτική παροχή προσωρινής έννομης προστασίας σε σχέση με την κατάσχεση ορισμένων κινητών και την κατάσχεση ορισμένων χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου σελ.86
6. Η ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρ. 937 παρ. 1 β εδ. 3 στην περίπτωση της μη έγκαιρης εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής ως προς την κατάσχεση κινητών και ακινήτων σελ.87
7. Η προστασία για οψιγενείς λόγους μέσω του ουσιαστικού δικαίου (ΑΚ 424) σελ.88

XII. Συμπεράσματα σελ.91
Ελληνική Βιβλιογραφία  σελ.95
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία σελ.99

 

Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015 Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ - τ. 6]
ISBN/ISSN: 978-960-568-649-9


LATEST POSTS
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more