Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ / April 10, 2017: Προδικαστικό Ερώτημα σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των προστίμων για ανασφάλιστη εργασία

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Προδικαστικό Ερώτημα σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των προστίμων για ανασφάλιστη εργασία

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με την ΚΥΑ που προβλέπει την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ11321/11115/802/2.6.2014 προβλέπει :

« α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Μισθός    Επί Μήνες Εργασίας    Επιβαλλόμενο Πρόστιμο Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών    586,08    18    10.549,44€ Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών    510,95    18    9.197,10€      Ημερομίσθιο    Επί Ημέρες Εργασίας    Επιβαλλόμενο Πρόστιμο Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών    26,18    403    10.550,54€ Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών    22,83    403    9.200,49€

                                               Μισθός    Επί Μήνες Εργασίας    Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
Για υπάλληλο άνω των 25 ετών    586,08    18    10.549,44 €
Για υπάλληλο κάτω των 25 ετών    510,95    18    9.197,10 €
                                         Ημερομίσθιο    Επί Ημέρες Εργασίας    Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
Για εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών    26,18    403    10.550,54 €
Για εργατοτεχνίτη κάτω των 25 ετών    22,83    403    9.200,49 €


Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:

β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β, της παραγράφου 1 του άρθρου 24, του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει. Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/ εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή. »

Τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει το Α’Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας κατόπιν του προδικαστικού ερωτήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών είναι εάν το παραπάνω πρόστιμο των 9.197,10 € έως 10.550,54 € το οποίο έχει ως αποκλειστικό κριτήριο την ηλικία του εργαζόμενου και την διάκριση αν πρόκειται για υπάλληλο ή εργάτη, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, και στην περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, εάν το Δικαστήριο εν προκειμένω, έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας υπό στενή έννοια και σε καταφατική απάντηση με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος αυτός.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με την ΚΥΑ που προβλέπει την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας


LATEST POSTS
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more