full screen background image

News Flash

24 Μαρτίου 2017 - Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Δ’ Έκδοση)   Οι πολλαπλές τρ ... +++ 24 Μαρτίου 2017 - 18-23 Απριλίου 2017 (Εβδομάδα της Διακαινησίμου) 38ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – Δηλώσεις Συμμετοχής   Τρίτη, 18.04.2017 ̵ ... +++ 23 Μαρτίου 2017 - Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, Ημερίδα ΕΕΠ και ΙΕΔΠΔ με θέμα : “Η διακρατική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις (έκδοση, Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δικαστική συνδρομή)”   Πρόσκληση ΕΕΠ &a ... +++ 22 Μαρτίου 2017 - Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 ημερίδα με θέμα: O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝ ΕΕ 2016/679) Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ ... +++ 22 Μαρτίου 2017 - Άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 32 ν. 4456/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –άμεσ ... +++ 21 Μαρτίου 2017 - Αθώοι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Βατοπεδίου   Αθώοι κρίθηκαν ... +++ webdesign

Τριτανακοπή κατά σήματος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Της εταιρείας ……………………………………………………………….

ΚΑΤΑ

1. Του …………………………………………………..

2. Της  ……………………………………………………..

3. Της υπ’ αριθμ. …../……… απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με την οποία έγινε δεκτή το υπ’ αριθμ. …………………… ημεδαπό σήμα

4. Του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Μεσογείων 119)

……………………………..

Οι πρώτος και δεύτερος των καθ’ ων, κατέθεσαν στις …./…./…… δήλωση για κατοχύρωση επ’ ονόματί τους του υπ’ αριθμ. ……….. ημεδαπού σήματος …… ………….. Η αίτησή τους αυτή εκδικάστηκε ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων στις ……/……/……… και έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ……./…… απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων, η οποία και δημοσιεύθηκε δε στο Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμ. …… με ημερομηνία …../…./…., το οποίο κυκλοφόρησε στις …/…./…… Η υπ’ αριθμ. …../………. απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων η οποία έκανε δεκτή την εν λόγω αίτηση κατοχύρωσης σήματος θα πρέπει να ακυρωθεί για τους λόγους που κατωτέρω αναφέρουμε.

Κατά της εν λόγω απόφασης ασκούμε την παρούσα τριτανακοπή για τους κάτωθι αναφερόμενους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ

Διότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 περ. β του ν. 2239/1994 σημείο δεν γίνεται δεκτό προς καταχώρηση εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου. Εν προκειμένω είναι σαφές ότι το υπ’ αριθμ. ……./……. σήμα ……………. προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα επί της προσωπικότητας της εταιρείας μας, η οποία είναι γνωστή στις συναλλαγές της αλλά και στο ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνονται οι ραδιοφωνικές εκπομπές μας με το διακριτικό της τίτλο, ο οποίος είναι ……………….. και ο οποίος αποτελεί σύμφωνα με το νόμο στοιχείο της προσωπικότητας της εταιρείας μας.

Άλλωστε το …………. αποτελεί ήδη από το έτος ……… μέρος της επωνυμίας της εταιρείας μας, καθώς η πλήρης επωνυμία της εταιρείας μας είναι ……………………….., όπως προκύπτει και από το από …../…./….. ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης …………………… εταιρείας το οποίο έχει καταχωρηθεί στο …………………….. ήδη από τις …./…../…….

Συνεπώς το υπ’ αριθμ. ………….. σήμα ……………… προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας της εταιρείας μας και άρα το εν λόγω σήμα θα έπρεπε να μην γίνει δεκτό προς καταχώρηση δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 ν. 2239/1994.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ

Διότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 εδ α του ν. 2239/1994, σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώρηση, αν προσκρούει σε δικαίωμα μη καταχωρημένου σήματος ή άλλου διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, τα οποία παρέχουν στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος και με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία καταθέσεως του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας.

Εν προκειμένω το εν λόγω σήμα προσκρούει σε προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας μας, η οποία είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και εν γένει στις συναλλαγές της ως …………………, όνομα το οποίο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού.

Συνεπώς η καταχώρηση του με την παρούσα προσβαλλόμενου σήματος είναι αντίθετη και με το άρθρο 4 παρ. 3 εδ α του ν. 2239/1994, καθώς το σημείο …………. προσκρούει σε προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας μας.

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ

Διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. β του ν. 2239/1994 δεν καταχωρούνται ως σήματα τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.

Εν προκειμένω η κατάθεση του επιδίκου σήματος έγινε κακόπιστα, κατά τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τη νομοθεσία περί αθεμίτου ανταγωνισμού, έχει δε ως σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση της φήμης και της αναγνωρισιμότητας την οποία έχει η εταιρεία μας καθώς ………………………….. ………………………………………………………………

Συνεπώς το εν λόγω σήμα θα πρέπει να απορριφθεί και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. β του ν. 2239/1994.

Επειδή η παρούσα τριτανακοπή μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή, ασκείται δε εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 2239/1994.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα τριτανακοπή μας

Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ……/……….. απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

Να απορριφθεί η υπ’ αριθμ. ……….. αίτηση κατοχύρωσης του ημεδαπού σήματος ……………………….

Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας.

Αθήνα, …/……/……

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣBack to Top ↑