Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

January 03, 2018: Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυνpostsΑναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 51 παρ. 1 και 2 του π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) (βλ. και άρθρο 84 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πιθανολογείται ότι από την εκτέλεσή της απειλείται άμεσος κίνδυνος οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος, η οποία δε θα μπορεί να επανορθωθεί ή θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

Αντίθετα, η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της έφεσης δε δικαιολογεί τη χορήγηση της αναστολής, διότι αυτή, ως μέτρο προσωρινής προστασίας με επείγοντα χαρακτήρα, δε συνάδει με την έρευνα της βασιμότητας των λόγων της έφεσης. Αν όμως αποδεικνύεται παραχρήμα η συνδρομή πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν πιθανολογούν απλώς, αλλά καθιστούν σχεδόν βέβαιη την ευδοκίμηση της έφεσης, δικαιολογείται η χορήγηση της αναστολής, ανεξάρτητα μάλιστα από τυχόν κίνδυνο οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος από την εκτέλεση της καθ’ ης η αίτηση πράξης σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

...η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Με την αίτηση αυτή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση και να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία καταλογίστηκαν υπέρ του καθ’ ου η αίτηση Δήμου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι ίδιοι οι αιτούντες ή οι αποβιώσαντες δικαιοπάροχοί τους με τα εκεί αναφερόμενα ποσά, που φέρεται ότι αντιστοιχούν σε ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από υπαιτιότητα των καθ’ ων ο καταλογισμός στη χρηματική διαχείριση του οικονομικού έτους 2000 του υπέρ ου ο καταλογισμός Δήμου από την πληρωμή μη νόμιμων δαπανών.Πηγή: www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more