Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

November 28, 2017: Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου- ΣΤΕ 2244/2017 (ΣΤ' Τμήμα)

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου- ΣΤΕ 2244/2017 (ΣΤ' Τμήμα)postsΑνάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου- ΣΤΕ 2244/2017 (ΣΤ' Τμήμα)

Με την υπ’ αριθμό 2244/2017 απόφαση ΣτΕ (ΣΤ’ Τμήμα) κρίθηκε η δυνατότητα ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης αποδέχεται την ανάκληση.

Δεν αποκλείεται, όμως, από τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν.2882/2001) η υποχρέωση της Διοίκησης να άρει τη συντελεσμένη απαλλοτρίωση, όταν εκδηλώθηκε σαφώς και ανενδοιάστως βούληση να μη χρησιμοποιηθεί το απαλλοτριωθέν για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε ή για άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, καθώς και όταν, ενόψει του σκοπού που επιδιώχθηκε με την απαλλοτρίωση, παρήλθε μακρό, πέραν του ευλόγου, χρονικό διάστημα και η Διοίκηση ή , εν γένει, εκείνος υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση αδράνησε αδικαιολόγητα  για την πραγματοποίηση του αρχικού σκοπού αυτής ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας.

Ειδικότερα, το ΣΤ’ Τμήμα έκρινε πως δεν είναι δυνατή ή ανάκληση της απαλλοτρίωσης, εφόσον το απαλλοτριωθέν ακίνητο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε ή για άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, ακόμη και αν στη συνέχεια έπαυσε να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ή για άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας. Εξάλλου, σε περίπτωση που απαλλοτριώθηκε για τον ίδιο σκοπό, εν προκειμένω την προστασία των σεισμοπλήκτων, μείζων έκταση, στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερα ακίνητα, προκειμένου να κριθεί αν συγκεκριμένο από τα ακίνητα αυτά χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε, με συνέπεια να αποκλείεται η ανάκληση της απαλλοτρίωσης αυτού, λαμβάνεται υπόψη η φύση του έργου, στην κατασκευή του οποίου απέβλεπε η απαλλοτρίωση, και οι εκτελεσθείσες στη μείζονα έκταση εργασίες για την κατασκευή του και δεν απαιτείται αναγκαίως η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου με την εκτέλεση σε αυτό συγκεκριμένων εργασιών. Η ανάκληση δε συντελεσμένης απαλλοτρίωσης ακινήτου αποκλείεται στην περίπτωση , κατά την οποία, από τη φύση του ήδη υλοποιηθέντος έργου, δεν αποκλείεται η στο μέλλον χρησιμοποίηση του τμήματος της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, η οποία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί, για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό του έργου.LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more