Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

November 06, 2017: Η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.postsΗ καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, όταν οι νεότερες διατάξεις, με τις οποίες θεσπίζεται το πρώτον η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ή αυξάνεται το ήδη προβλεπόμενο παράβολο, δεν περιλαμβάνουν μεταβατικές ή επιτρεπτώς αναδρομικές ρυθμίσεις, η υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ως επιβολή οικονομικού βάρους, κρίνεται με βάση το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης του οικείου ένδικου βοηθήματος ή μέσου (βλ. 189/2011 Ολομ. Ελ. Συν.). Αιτήσεις αναίρεσης, επομένως, που έχουν ασκηθεί υπό το καθεστώς ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του ν. 3659/2008, ήτοι από 7.6.2008 και εφεξής (βλ. το άρθρο 82 του νόμου αυτού), διέπονται, ως προς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, από τις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, με την οποία το άρθρο 56 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980, Α΄ 189) αντικαταστάθηκε.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 57 παρ. 3 του ν. 3659/2008, με τις οποίες η υποχρέωση καταβολής παραβόλου καθιερώνεται ως προϋπόθεση του παραδεκτού των ασκουμένων από ιδιώτες ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, παρίστανται αφενός εύλογες, καθόσον αποβλέπουν στην αποτροπή άσκησης απερίσκεπτων και αστήρικτων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, χάριν της εύρυθμης λειτουργίας του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, αφετέρου πρόσφορες για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Στην προκειμένη περίπτωση παραπονείται η αναιρεσείουσα, με την κρινόμενη από 4.9.2011 (Α.Β.Δ. …/8.3.2012) αίτησή της, η οποία, εφόσον ασκήθηκε μετά τις 7.6.2008, διέπεται, ως προς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, από τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του ν. 3659/2008. Αβάσιμα υποστηρίζει με το από 2.11.2016 υπόμνημά της, ότι δεν υπέχει υποχρέωση προκαταβολής του οριζόμενου από τις διατάξεις αυτές, ενόψει του ποσού του καταλογισθέντος ελλείμματος, όπως περιορίσθηκε από το Τμήμα, παραβόλου των 1.500 ευρώ, την οποία εσφαλμένως υπολαμβάνει ως ερειδόμενη στις ρυθμίσεις του άρθρου 56 του π.δ/τος 774/1980, ως είχαν πριν από την αντικατάστασή τους. Ως εκ τούτου, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, εκτιμωμένων, όμως, των περιστάσεων, το Δικαστήριο κρίνει ότι το καταβλητέο παράβολο δεν πρέπει να καταψηφισθεί σε βάρος της αναιρεσείουσας.

Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 57 παρ. 3 του ν. 3659/2008 δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις περί παροχής δικαστικής προστασίας των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ούτε προς την καθιερούμενη με το 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας.


LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more