Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

June 15, 2017: Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυνpostsΜη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν

Η θεσπιζόμενη με τη διάταξη του άρθρου 65 του π.δ/τος 169/2007 ρύθμιση, όπως έχει ερμηνευθεί από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. απόφ. 493/1992), αναφέρεται σε πράξη της Διοίκησης, που αφορά ευθέως τον δικαιούχο της σύνταξης, ο οποίος και παρέμεινε, συνεπεία αυτής, εκτός υπηρεσίας. Αν, αντιθέτως, η παράνομη διοικητική πράξη αφορά τρίτον, το καθιερούμενο με την ερμηνευόμενη διάταξη πλάσμα ισχύει αποκλειστικά ως προς τον τρίτο αυτόν και ο εκτός υπηρεσίας χρόνος λογίζεται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές ανωτέρω προϋποθέσεις, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μόνο υπέρ του τρίτου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 1 και 73 παρ. 2 του Συντάγματος, οι συνταξιοδοτικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά και δεν επιτρέπεται, με διασταλτική ερμηνεία ή ανάλογη εφαρμογή τους, να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιουμένων σύνταξης προσώπων ή να καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος . Τούτο δε, πολλώ μάλλον, όταν τίθεται ζήτημα συνδυαστικής ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων με γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, οι οποίες έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και ισχύουν όταν δεν υπάρχει σχετικός κανόνας, που έχει θεσπιστεί με πράξη νομοθετικού οργάνου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή αποκλείει την εφαρμογή τους .

Εκ τούτων παρέπεται ότι ο κανόνας δικαίου που τίθεται με τη διάταξη του άρθρου 65 του π.δ/τος 169/2007, δεν δύναται να ερμηνευθεί, σύμφωνα με τη γενική αρχή που διατυπώθηκε με τη 2176/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής αυτού και να καταλάβει και τις ομοίου περιεχομένου με την ακυρωθείσα, πλην όμως, μη προσβληθείσες αυτοτελώς ατομικές διοικητικές πράξεις που πάσχουν την ίδια πλημμέλεια, έστω και εάν αυτή συνίσταται στην αντίθεση της διάταξης επί της οποίας ερείδονται, προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου. Άλλωστε, ο κανόνας που διατυπώθηκε στην προπαρατεθείσα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη μορφή της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου, δεν παράγει ισοδύναμο με τη δικαστική ακύρωση της διοικητικής πράξης αποτέλεσμα, διότι η συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται με την ως άνω «γενεσιουργό» του προκείμενου κανόνα απόφαση, δεν συνεπάγεται την άνευ άλλου τινός υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλεί τις εν λόγω παράνομες πράξεις της, αλλά μόνο να επανεξετάσει τη νομιμότητά τους, καθώς και εάν συντρέχουν οι περαιτέρω προϋποθέσεις ανάκλησής τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες παραμέτρους που τίθενται με την ίδια απόφαση, ήτοι λόγους δημοσίου συμφέροντος, τον χρόνο που έχει διαρρεύσει από την έκδοσή τους, καθώς και την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων τρίτων (ΣτΕ 2736/2005). Η οφειλόμενη, επομένως, επανεξέταση δεν αποτελεί «μονόδρομο» προς την ανάκληση της πράξης, αφού καταλείπεται και πάλι στη Διοίκηση ένα στάδιο εκτιμητικής ευχέρειας - υποκείμενης, πάντως, σε δικαστικό έλεγχο- κατά το οποίο διατηρεί τη δυνατότητά της να αρνηθεί αιτιολογημένα την ανάκληση συγκεκριμένης πράξης.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, ελλείψει ρητής ειδικής νομοθετικής ρύθμισης περί εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 65 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα και σε πράξεις που πάσχουν από την ίδια με την ακυρωθείσα πράξη παρανομία, για την επέλευση της προβλεπόμενης σε αυτήν ως άνω σοβαρής έννομης (συνταξιοδοτικής) συνέπειας, ήτοι την αναγνώριση ως πραγματικού και συντάξιμου του χρόνου που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός παρέμεινε εκτός υπηρεσίας εξαιτίας παράνομης πράξης της Διοίκησης, απαιτείται σαφώς διάγνωση της παρανομίας της πράξης αυτής με δικαστική απόφαση με δύναμη δεδικασμένου, εκδοθείσα ειδικώς υπέρ αυτού. Εναπόκειται δε, περαιτέρω, στον νομοθέτη να θεσπίσει, με ειδικό μάλιστα συνταξιοδοτικό νόμο, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος διαδικασία, επέκταση της ως άνω (ευνοϊκής) συνταξιοδοτικής μεταχείρισης και σε άλλα, μη καταλαμβανόμενα από το δεδικασμένο πρόσωπα, που απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία, συνεπεία διοικητικών πράξεων που πάσχουν την ίδια πλημμέλεια με την ακυρωθείσα.

Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά και δεν επιτρέπεται, με διασταλτική ερμηνεία ή ανάλογη εφαρμογή τους, να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιουμένων σύνταξης προσώπων ή να καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος .


Άλλωστε, η ερμηνεία αυτή της επίμαχης συνταξιοδοτικής διάταξης συνάδει και με την ανάγκη προστασίας της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ασφάλειας δικαίου, ειδικές εκφάνσεις της οποίας αποτελούν οι θεσμοί της δικαστικής προσβολής των διοικητικών πράξεων εντός ορισμένης προθεσμίας και του δεδικασμένου που απορρέει από τις δικαστικές αποφάσεις. Η αρχή αυτή αποτυπώνεται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου (βλ. άρθρα 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος, άρθρο 50 του π.δ. 18/1989 και άρθρα 196 κ. επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ν. 2717/1999, Α΄ 97), οι οποίες προσδιορίζουν με σαφήνεια τις συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς να προβλέπουν επέκταση των αποτελεσμάτων τους σε άλλες, τυχόν όμοιες, περιπτώσεις που δεν απετέλεσαν αντικείμενο της κριθείσας διαφοράς.Πηγή: elsyn.gr

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more