Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

May 31, 2017: Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείωνpostsΓ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων

Οι διοικητές των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), πλην των ιδρυματικού χαρακτήρα νοσοκομείων του άρθρου 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001, είναι (μαζί με τα διοικητικά συμβούλια) όργανα διοικήσεως των νοσοκομείων αυτών και όχι υπάλληλοι, διότι δεν τελούν σε ιεραρχική σχέση προς άλλα όργανα του νομικού προσώπου κάθε νοσοκομείου. Δεν έχουν, συνεπώς, εφαρμογή στους ως άνω διοικητές οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος περί μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η πρόωρη λήξη της θητείας τους με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, είτε για λόγους υποκειμενικούς, αφορώντες τον συγκεκριμένο διοικητή, είτε για αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία τη μεταβολή της δημοσίας πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Εντούτοις, οι διοικητές των ιδρυματικού χαρακτήρα νοσοκομείων που υπάγονται στο άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001, μεταξύ των οποίων είναι και το επίμαχο νοσοκομείο, τελούν σε σχέση ιεραρχικής εξαρτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το “ανώτατο όργανο διοίκησης” του νοσοκομείου, οι δε αρμοδιότητες τους είναι κατ’ αρχήν εισηγητικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο αυτού. Επομένως, τα ως άνω όργανα δεν είναι όργανα διοικήσεως, αλλά συνδέονται προς τα εν λόγω νοσοκομεία με υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 103 του Συντάγματος.

Περαιτέρω, οι διοικητές των νοσοκομείων που υπάγονται στο ως άνω άρθρο είναι ανώτατος υπάλληλος του νομικού προσώπου του νοσοκομείου, δεν τελεί δε σε ιδιαίτερη σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης προς τον Υπουργό, παρά το γεγονός ότι υπόκειται στην πειθαρχική του εξουσία, εν όψει ιδίως του ότι δεν είναι ιεραρχικά υφιστάμενος αυτού, αλλά του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ως «ανώτατο όργανο διοίκησης» του νοσοκομείου είναι υπεύθυνο έναντι του Υπουργείου και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για την υλοποίηση των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στο νοσοκομείο. Εξ άλλου, εν όψει της ειδικής φύσεως της θέσεως του και του περιεχομένου των αρμοδιοτήτων του, καθώς και των προσόντων διορισμού του (κατά το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005, ήδη δε του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 4052/2012), δεν είναι μετακλητός υπάλληλος, αλλά είναι, επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα, υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με θητεία, που απολαύει, κατά τη διάρκεια της θητείας του της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητος και, επομένως, δεν μπορεί να απολυθεί χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον από μονίμους υπαλλήλους.

Η προσβαλλόμενη υ.α. είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και ακυρωτέα, δεδομένου ότι ούτε από το σώμα της αποφάσεως αυτής ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν με σαφήνεια και επάρκεια συγκεκριμένοι λόγοι, δικαιολογούντες την πρόωρη λήξη της θητείας του αιτούντος ως κοινού διοικητή των ανωτέρω νοσοκομείων.


Οι λόγοι που δικαιολογούν την πρόωρη λήξη της θητείας πρέπει να είναι είτε υποκειμενικοί, αφορώντες στον συγκεκριμένο διοικητή, είτε για αντικειμενικοί, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία τη μεταβολή της δημοσίας πολιτικής στον τομέα της υγείας.Πηγή: Αdjustice.gr | PDF Download

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more