Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

February 27, 2017: Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού ΣυνεδρίουpostsΤόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στο άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών  του Δημοσίου (κ.δ. 26.6./10.7.1944), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα  με το  τέταρτο εδάφιο του άρθρου 109 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού  Κώδικα και το οποίο εφαρμόζεται ως ειδικότερο σε σχέση με τα γενικά περί υπερημερίας  άρθρα των 340-345 του ΑΚ, ορίζεται ότι «Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται σε 6% ετησίως, πλην αν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής.».

Η προεκτεθείσα διάταξη έχει την έννοια ότι το Δημόσιο, με την ιδιότητα του οφειλέτη, καταβάλλει τόκο υπερημερίας σε ποσοστό μικρότερο εκείνου που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ιδιώτες οφειλέτες, το οποίο μέχρι τώρα ήταν πάντα ανώτερο του εκ ποσοστού 6% οφειλομένου παρά του Δημοσίου. Η προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου, ως οφειλέτη, αποβλέπει, έστω και αν δεν ανάγεται άμεσα στην άσκηση  δημόσιας εξουσίας, στην ορθή άσκηση αυτής μέσω της διαφύλαξης της δημοσιονομικής ισορροπίας και της περιουσίας του Κράτους, με τον περιορισμό της αύξησης του κρατικού χρέους από τόκους για ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκειμένου να εξασφαλίσει τα αναγκαία έσοδα για να εκπληρώσει τις κατά το Σύνταγμα και τους νόμους υποχρεώσεις του έναντι των πολιτών.

Τόκος υπερημερίας οφειλων Δημοσίου σε ιδιώτες. Σύμφωνη με το Σύνταγμα η πρόβλεψη χαμηλότερου επιτοκίου, ύψους 6%, με βάση το άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών του Δημοσίου (κ.δ. 26.6./10.7.1944), όπως κρίθηκε με την υπ' αριθμ. 483/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου...


Επομένως, η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 4 παρ.5, 17, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ’ του Συντάγματος, όπως επίσης δεν αντίκειται και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στην περιουσία και στο άρθρο 6 της Σύμβασης αυτής.Πηγή: elsyn.gr

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more