Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Επίκαιρη νομολογία των εθνικών και διεθνών Δικαστηρίων που αφορούν ζητήματα Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


 • Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπαγωγή σύμβασης παραχώρησης χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στον προσυμβατικό έλεγχο που αυτό ασκεί-Πρακτικά 16ης Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Ερώτημα προς γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο , του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί του αν η σύμβαση μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» με διακριτικό τίτλο «DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αν διενεργήθηκε έλεγχος νομιμότητας από το αρμόδιο κλιμάκιο του δικαστηρίου πριν από τη σύναψή της.

 • Βάση επιβολής Φ.Π.Α. και μείωση σε περίπτωση λύσεως - Απόφαση C-404/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-404/16 το Δικαστήριο της ΕΕ, απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα, σχετικά με το αν ο όρος “λύση”, του άρθρου 90, της οδηγίας περί ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνει περίπτωση συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως με μεταβίβαση της κυριότητας στη λήξη της, στην οποία ο εκμισθωτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον μισθωτή την καταβολή του μισθώματος, γιατί ο εκμισθωτής έχει ήδη υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω μη εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μισθωτή. Επίσης, αν στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, δύναται ο εκμισθωτής, δυνάμει του ίδιου άρθρου, να μειώσει τη βάση επιβολής του φόρου, καίτοι ο εθνικός νομοθέτης, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που του παρέχει το άρθρο, δεν επιτρέπει αυτή τη μείωση σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής.

 • ΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από Ελλάδα

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση (της 6ης Νοεμβρίου 2017) του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε, με νέα απόφασή του, ότι η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να μην επιστρέψει στην Τουρκία Πακιστανό πρόσφυγα, στον οποίο παρέχει νομική συνδρομή το ΕΣΠ. Εν προκειμένω, αναδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα της ουσιαστικής ένδικης προστασίας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και στο πλαίσιο των διαδικασιών απέλασης/επανεισδοχής, γεγονός το οποίο επανειλημμένως διαπιστώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 • Η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Συνταγματική και σύμφωνη προς την ΕΣΔΑ η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υποχρέωση καταβολής παραβόλου βάσει του νόμου που ισχύει κατά το χρόνο άσκησης του οικείου ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

 • Έμμεσοι φόροι και συγκεντρώσεις κεφαλαίων - Απόφαση C-573/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-573/16, το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το αν αντίκειται η επιβολή από κράτος μέλος τέλους χαρτοσήμου 1,5 % επί της μεταβιβάσεως, σε μία ή περισσότερες από τις Οδηγίες της Ένωσης, ειδάλλως αν διαφέρει η απάντηση στο πρώτο ερώτημα αν η μεταβίβαση μετοχών στην υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως ήταν αναγκαία για να διευκολυνθεί η εισαγωγή της οικείας εταιρίας σε χρηματιστήριο κράτους μέλους και αν διαφέρει η απάντηση σε κάποιο από τα ερωτήματα, αν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στον παρέχοντα υπηρεσίες φυλάξεως και διαχειρίσεως, να μην καταβάλει τέλος χαρτοσήμου κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, αλλά την επιβολή SDRT σε κάθε μετέπειτα πώληση των μετοχών στο πλαίσιο της υπηρεσίας φυλάξεως και διαχειρίσεως.

 • ΕΔΔΑ, Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG κατά Γερμανίας

  Με την απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2017, στην υπόθεση Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG κατά Γερμανίας (Αριθμός προσφυγής 35030/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σε περίπτωση κατά την οποία εκδότης διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση σε άτομο που είχε αναφέρει ως υποτιθέμενο μέλος της μαφίας.

 • Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Απόφαση C-566/15 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 18ης Ιουλίου 2017 στην υπόθεση C-566/15, το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το εάν συνάδει με το άρθρο 18 ΣΛΕΕ και το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, η απονομή από κράτος μέλος του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο εποπτικό συμβούλιο επιχειρήσεως μόνο στους εργαζομένους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως ή στις επιχειρήσεις του ομίλου οι οποίες βρίσκονται στην ημεδαπή.

 • Καταλογισμός υπολόγου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ) - Απόφαση 243/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Διάκριση των καλυπτόμενων από τον Ειδικό Λογαριασμό Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων δαπανών από τις εν γένει λειτουργικές δαπάνες του νοσοκομείου. Ζητήματα ευθύνης δημοσίου υπολόγου.

 • Καταλογισμός ποσού σε βάρος μέλους Δ.Ε.Π. - Απόφαση 287/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 104 παρ.2 του Συντάγματος. Καθορισμός της νομικής φύσης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων. Διάκριση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης από την αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης.

 • Αξιώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων μετά την ισχύ του άρθρου 8 ν.3408/2005 - απόφαση 486/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Κατάργηση δια του άρθρου 8 του ν. 3408/2005 , αντίθετα προς υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, των αξιώσεων των στρατιωτικών συνταξιούχων από 1ης Ιουλίου 2000 μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου 2005. Διεκδίκηση των αξιώσεών τους για το πριν από την 1η Οκτωβρίου 2005 χρονικό διάστημα μόνον μέσω της προσβολής της πράξης αναπροσαρμογής.

 • ΕΔΔΑ: «Μη ικανοποιητική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης»

  Με την απόφαση της 13ης Ιουλίου 2017, στην υπόθεση Jugheli και άλλοι κατά Γεωργίας (Αριθμός προσφυγής 38342/05), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά τη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικιακής και ιδιωτικής ζωής των προσφευγόντων λόγω της απουσίας ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου στις επικίνδυνες δραστηριότητες θερμοηλεκτρικού σταθμού που λειτουργούσε σε κοντινή απόσταση από κατοικημένα διαμερίσματα και της μη ικανοποιητικής αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 • Μη γνήσιος κυρωτικός χαρακτήρας μέτρων που λαμβάνονται επί φορολογικών παραβάσεων: Απόφαση 432/2017 Β' Τμ. ΣτΕ

  Σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων, όπως λόγου χάριν λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, είναι επιτρεπτή η λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 μέτρων (δέσμευση καταθέσεων, απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων κλπ), τα οποία δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα και περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του καθ’ ου.

 • Σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η επιβολή του προστίμου των 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία- Απόφαση 2151/2017 του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 2151/2017 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος, κρίθηκε ότι η κατά δεσμία αρμοδιότητα επιβολή προστίμου ύψους 10.549,44 ευρώ, ήτοι του 18πλασίου του κατωτάτου μισθού, για μη αναγραφή εργαζομένου άνω των 25 ετών στον τηρούμενο από τον εργοδότη πίνακα προσωπικού δεν παραβιάζει τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη κατ’ άρθρον 25 παρ. 1 αρχή της αναλογικότητας.

 • Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην ηλικία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος

  Με την υπ' αριθμ. 38/2017 απόφαση του II Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της συνταγματικότητας της διαφορετικής προβλεπόμενης από το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το φύλο.

 • ΕΔΔΑ: «Αδυναμία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών»

  Με την απόφαση της 23ης Μαΐου 2017, στην υπόθεση Bălșan κατά Ρουμανίας (Αριθμός προσφυγής 49645/09), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 3 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά την απαγόρευση της απάνθρωπης μεταχείρισης και των διακρίσεων λόγω αδυναμίας των αρχών να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

 • Η εφαρμογή της αρχής της διαδοχικής ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση- Α΄ΣΤΕ 1154/2017

  Με την υπ' αριθμό 1154/2017 απόφαση κρίθηκε η δυνατότητα προσμέτρησης του χρόνου που διήνυσε σε άλλον ομοειδή ασφαλιστικό φορέα συνταξιούχος, ο οποίος ανέλαβε , μετά τη συνταξιοδότησή του, εργασία ή απασχόληση, για την οποία ασφαλίστηκε σε έτερο ασφαλιστικό φορέα. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ανάλογη προσαύξηση του ποσού της συντάξεως, την οποία λαμβάνει από τον απονέμοντα τη σύνταξη ασφαλιστικό οργανισμό, με συμμετοχή και του δεύτερου ασφαλιστικού οργανισμού. Παραπέμπει στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος με δικάσιμο την 4η Δεκεμβρίου 2017.

 • ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω μη νόμιμης σύλληψης & κράτησης»

  Με την απόφαση της 2ας Μαΐου 2017, στην υπόθεση Vasiliciuc κατά Μολδαβίας (Αριθμός προσφυγής 15944/11), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, λόγω μη νόμιμης σύλληψης και κράτησης της προσφεύγουσας.

 • Μέτρο «rebate» επί οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας - Απόφαση 30/2017 Δ' Τμήμα 7μ. ΣτΕ

  Με την υπ' αριθμ. 30/2017, το Δ' Τμήμα (επταμ.) του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ζητήματα σχετικά με το μέτρο «επιστροφής» (“rebate”) κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας.

 • Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 409/2017 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της νομιμότητας των πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοτικών εσόδων.

 • ΕΔΔΑ: «Μη αποτελεσματική έρευνα σε δολοφονία δημοσιογράφου»

  Με την απόφαση της 13ης Απριλίου 2017, στην υπόθεση Huseynova κατά Αζερμπαϊτζάν (Αριθμός προσφυγής 10653/10), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα στη ζωή, λόγω μη αποτελεσματικής έρευνας σε δολοφονία δημοσιογράφου που επέκρινε την κυβέρνηση.

 • Παθητική νομιμοποίηση σε δίκη ανακοπής - Απόφ. 280/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 280/2017 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε το ζήτημα της παθητικής νομιμοποίησης στις δίκες που αφορούν ζητήματα από την είσπραξη εσόδων άλλων, πλην του Δημοσίου, νομικών προσώπων.

 • Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.

  Αίτηση ακύρωσης κατά των πινάκων αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων έτους 2016 για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017

  Αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, με την οποία το καθ' ου ταμείο αποφασίζει την αποδοχή εγγυητικής ευθύνης Τράπεζας για κάλυψη ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του τέως ΤΑΠΙΛΤ μέχρι αποχωρήσεως και των τελευταίων ασφαλισμένων-εργαζομένων της Τράπεζας.

 • Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων πολιτικών συνταξιούχων - Απόφ. 296/2017 Ολομέλειας ΕλΣυν

  Με την απόφαση 296/2017 της Ολομέλειας του ΕλΣυν κρίθηκε το ζήτημα της διακοπής της παραγραφής ασκηθείσας ενώπιον του ΕλΣυν αγωγής, η οποία ερείδεται στο άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Με την έγερση της εν λόγω αγωγής δεν επιδιώκεται η καταβολή συντάξεων, αλλά η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο δικαιούχο από την παράνομη στέρηση συνταξιοδοτικών παροχών, η οποία δεν κωλύεται από το άρθρο 60 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα.

 • Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων- ΣτΕ Β' 675/2017

  Με την υπ' αριθμ. 675/2017 απόφαση του Β' Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατείνεται διαδοχικά ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από τη λήξη της αρχικής ή της παρατεθείσας παραγραφής, αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

 • Α΄ΣΤΕ 369/2017- Τρόπος υπολογισμού συντάξεων γήρατος

  Με την υπ' αριθμό 369/2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η νομοθεσία κράτους-μέλους εξαρτά την απόκτηση σύνταξης γήρατος από τη συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης, ο αρμόδιος φορέας αυτού του κράτους-μέλους λαμβάνει υπ’ όψη, κατά το μέτρο που απαιτείται, τις περιόδους ασφάλισης που συμπληρώθηκαν υπό τη νομοθεσία κάθε άλλου κράτους-μέλους, ως εάν επρόκειτο για περιόδους, οι οποίες συμπληρώθηκαν υπό την νομοθεσία, την οποία εφαρμόζει.

 • Νομιμοποίηση και παράβολο στη δημοσιονομική δίκη - Απόφ. 557/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 557/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάστηκε η ύπαρξη δύο (2) προϋποθέσεων του παραδεκτού ασκηθείσας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου αιτήσεως αναιρέσεως.

 • ΕΔΔΑ: «Αμέλεια κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στην εποπτεία ψυχικά νοσούντος ατόμου»

  Με την απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση Fernandes de Oliveira κατά Πορτογαλίας (Αριθμός προσφυγής 78103/14), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά τις θετικές υποχρεώσεις για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή, σε περιστατικό όπου το προσωπικό ενός κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του θανάτου ενός ψυχικά άρρωστου ατόμου του οποίου η ζωή ήταν σε κίνδυνο.

 • Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ

  Με την υπ’αριθμ. 52/2017 απόφαση, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ αποφαίνεται για την αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

 • Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας λόγω μη έκδοσης Υ.Α. για τη λειτουργία προγράμματος ανάπτυξης

  Με την υπ’αριθμ. 303/2017 απόφαση του ΣτΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης παράλειψης έκδοσης κανονιστικής πράξης σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων ανάπτυξης..

 • Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 550/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ερμηνεύθηκε η διάταξη του άρθρου 65 Π.Δ. 169/2007, η οποία ορίζει ότι η πράξη της Διοίκησης που αναγνωρίστηκε ως παράνομη με τελεσίδικη απόφαση ή συμβιβασμό, θεωρείται σαν να μην έχει γίνει για τις συνέπειές της σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης και ο χρόνος που διανύθηκε εξαιτίας της εκτός της υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 • ΕΔΔΑ: «Αδικαιολόγητος περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης»

  Με την απόφαση της 16ης Mαρτίου 2017, στην υπόθεση Ólafsson κατά Ισλανδίας (Αριθμός προσφυγής 58493/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) -ως προς το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και μετάδοσης των πληροφοριών- σε περιστατικό όπου ο συντάκτης ενός web-based media site δέχθηκε πρόστιμο αδικαιολόγητα λόγω δημοσίευσης καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών εναντίον ατόμου που κατέβηκε ως υποψήφιος πολιτικός στις εκλογές.

 • Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

  Έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης από νομικά πρόσωπα των καταλειπόμενων για "ειδικό κοινωφελή σκοπό" περιουσιών. Καταλογισμός διαχειριστών κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως για κάθε ζημία που επήλθε σ’ αυτό από υπαίτια, εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας, παράβαση των καθηκόντων τους και για κάθε ζημία που επήλθε από διαχείριση και διάθεση της οικείας περιουσίας.

 • Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων

  Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της Α2β/Γ.Π.οικ.42896/5-6-2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας, με την οποία αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, η πρόωρη λήξη της θητείας του αιτούντος, ως κοινού διοικητή των νοσοκομείων «........» και «........», θέση στην οποία είχε διορισθεί για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω κακομεταχείρισης αγοριού σε νηπιαγωγείο»

  Με την απόφαση της 7ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση V.K. κατά Ρωσίας (Αριθμός προσφυγής 68059/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που απαγορεύει την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση: α) κατά το «ουσιαστικό της σκέλος», λόγω της κακομεταχείρισης τετράχρονου αγοριού από εκπαιδευτικούς δημόσιου νηπιαγωγείου, β) καθώς και σύμφωνα με το «δικονομικό της σκέλος», λόγω της αποτυχίας των αρχών να διερευνήσουν αποτελεσματικά τις καταγγελίες του προσφεύγοντα για κακομεταχείριση.

 • Προϋποθέσεις δέσμευσης Ελεγκτικού Συνεδρίου από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου - Απόφ. 124/2017 ΟλΕλΣυν

  Το τεκμήριο αθωότητας δεν παραβιάζεται όταν η μεταγενέστερη της αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, διαφορετική δικαστική κρίση του ΕλΣυν στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση και αφορά σε άλλη μορφή ή άλλο χαρακτήρα ευθύνης του αθωωθέντος, με συνέπεια να παρουσιάζει αυτοτέλεια σε σχέση με την ποινική διαδικασία. Η δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την αθωωτική ποινική απόφαση συντρέχει αποκλειστικά και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία διώχθηκε ποινικά το προτεινόμενο προς καταλογισμό πρόσωπο, αλλά αθωώθηκε, έστω και λόγω αμφιβολιών, ταυτίζονται πλήρως με αυτά στα οποία στηρίζεται ο καταλογισμός του.

 • ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω απέλασης Σύριου υπηκόου»

  Με την απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2017, στην υπόθεση S.K. κατά Ρωσίας (Αριθμός προσφυγής 52722/15), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής (έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και τις προσωρινές διαδικασίες ασύλου), καθώς και ότι η επιβολή της απέλασης του προσφεύγοντος στη Συρία θα συνιστούσε παραβίαση των άρθρων 2 & 3 της Σύμβασης που προστατεύουν το δικαίωμα στη ζωή και απαγορεύουν την απάνθρωπη μεταχείριση αντίστοιχα. Επιπλέον, έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 και 4 της ΕΣΔΑ.

 • Γνωμοδότηση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των συνταξιοδοτικών αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2019

  Με τα Πρακτικά της 2ης ειδικής συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2017, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωμοδότησε επί των σχεδιαζόμενων, για το έτος 2019, από την Ελληνική Κυβέρνηση, τροποποιήσεων των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Δημοσίου, του ν. 4387/2016.

 • Κανονισμός σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου - Απόφαση 293/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Αίτηση αναίρεσης επί κανονισμού σύνταξης κατά μεταβίβαση, σε ενήλικο και ανίκανο για εργασία τέκνο αποβιώσαντος πολιτικού συνταξιούχου. Ζήτημα εξομοιώσεως αγαμίας με διάζευξη ανίκανου άρρενος τέκνου.

 • Συντάξεις λόγω αναπηρίας- Απόφαση 29/2017 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας

  Με την υπ' αρίθ. 29/2017 απόφασή του το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι όταν η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται επί προσφυγής ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής δεν δύναται να καταστήσει χειρότερη τη θέση του προσφεύγοντος.

 • Γενικό Δικαστήριο- Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούσες την ελληνική οικονομική κρίση

  Εξωσυμβατική ευθύνη – Οικονομική και νομισματική πολιτική – Αποφάσεις που απευθύνονται σε κράτος μέλος για τη διόρθωση κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος – Μείωση και κατάργηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα – Καμία κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες

 • Καταλογισμός πρώην μελών της Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι. - Απ. 2677/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Καταλογισμός πρώην μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι., λόγω ανοικείου πληρωμής σε βάρος του εν λόγω λογαριασμού. Εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας στη δημοσιονομική δίκη.

 • Μεταβολές στο πρόσωπο του αιτούντος φορέα για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

  Δεν απαγορεύονται μεταβολές στο πρόσωπο του φορέα της αίτησης για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαρκούσης της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον, πάντως, δεν παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, στην θεραπεία των οποίων αποσκοπεί η Οδηγία 96/92/ΕΚ. Κατά τη σχετική κρίση, πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η ιδιαιτερότητα της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία χωρίζεται σε δύο στάδια αξιολόγησης, στο μεν πρώτο των οποίων προέχον κριτήριο συνιστά η τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα κάθε φορέα, κρινόμενου αυτοτελώς, στο δε δεύτερο αξιολογείται συγκριτικά η αποδοτικότητα και ωριμότητα των συγκρουόμενων έργων και η ποιότητα των προτάσεων.

 • Συμμόρφωση προς αποφάσεις του ΕΔΔΑ, αρ. 46 ΕΣΔΑ

  Συμμόρφωση προς αποφάσεις του ΕΔΔΑ (αρ. 46 ΕΣΔΑ) – Σχέση μεταξύ Συντάγματος, ΕΣΔΑ και δικαίου της ΕΕ –Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας εκδίκασης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, κατόπιν σχετικής καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ – Διαπίστωση παράβασης του ne bis in idem και του τεκμηρίου αθωότητας σε υποθέσεις επιβολής πολλαπλών τελών λαθρεμπορίας..

 • Περικοπή της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών - Απόφαση 1509/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Η πάγια αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, ως μέρος των αποδοχών τους και κατ' επέκταση ως συνυπολογιζόμενη στο συντάξιμο μισθό τους , εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περικοπών, που προβλέπονται από τους ν. 3833/2010 και ν.3845/2010.

 • Απόφαση 1623/2016 Β΄Τμ. ΣτΕ-Παραγραφή παραβάσεων φορολογικής νομοθεσίας

  Στην παρούσα απόφαση εξετάζεται αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Δ.Ε.Α., σχετικά με την επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη διαχειριστική περίοδο 1999. Ειδικότερα, η αρχή της ασφαλείας δικαίου απαιτεί η κατάσταση του φορολογουμένου, όσον αφορά την εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας, να μην μπορεί να τίθεται επ' αόριστον εν αμφιβάλω. Συνακόλουθα, για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας και, περαιτέρω, για την επιβολή στον παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ, απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία, προκειμένου να εκπληρώνει την συνιστάμενη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργία της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον ενδιαφερόμενο, δύναται, δε, κατ' εξαίρεση - υπό τον όρο της συνδρομής εξαιρετικώς τεκμηριωμένων περιστάσεων, η οποία είναι στενώς ερμηνευτέα, να παραταθεί.

 • Ζητήματα χορηγήσεως διεθνούς προστασίας – Απόφαση ΣτΕ Τμ. Δ’ 445-447/2017 επταμ. (παραπομπή στην Ολομέλεια)

  Στις υπ’ αριθ. 445-447/2017 αποφάσεις το Δ’ Τμήμα έκρινε το ζήτημα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, την δυνατότητα διενέργειας συνεντεύξεων από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και θέματα αναγόμενα στις επιτροπές κρίσης ενδικοφανών προσφυγών και sτην παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Λόγω της σπουδαιότητας των κρινόμενων ζητημάτων, οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

 • Προανακριτικές πράξεις αστυνομικών οργάνων- Απόφαση 1330/2016 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας

  Πράξεις αστυνομικών οργάνων διενεργούντων προανάκριση χωρίς εισαγγελική παραγγελία, η οποία καταλήγει σε άσκηση ποινικής δίωξης. Αίτηση αναίρεσης . Υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στον αναιρεσίβλητο χρηματικό ποσό ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτός είχε υποστεί από παράνομες ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου, με τις οποίες κρίθηκε ως ποινικά κολάσιμη η πράξη της εισαγωγής και διάθεσης από αυτόν στην αγορά προϊόντων με κύριο συνθετικό την κάνναβη. Πλημμελής αιτιολογία απόφασης 1268/2004 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ευθύνη των οργάνων του Δημοσίου κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.

 • Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016

  Η απόφαση 549/2016 έκρινε ότι μόνο η ιδιότητα του Μητροπολίτη και του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον για να ζητήσει την διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και του ιδρύματος «Μέγα Αγαθοεργό Σώμα», συσχετίζοντας το έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως με τις ρυθμίσεις του ΑΚ για τα ιδρύματα και τις αρμοδιότητες των Μητροπολιτών.

 • Τηλεοπτικές άδειες - Απόφαση 95/2017 Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας

  Το έννομο συμφέρον για την προσβολή κάθε κανονιστικής πράξεως εξετάζεται αυτοτελώς και ασχέτως με το ενδεχόμενο εκδόσεως ή μη άλλων συναφών πράξεων, κανονιστικών ή ατομικών, κατʼ εφαρμογή της κανονιστικής. Δεν δύναται να συναχθεί ότι η αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. εξαντλείται, κατά το Σύνταγμα, στην έκδοση μόνον ατομικών διοικητικών πράξεων ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων στους σταθμούς αυτούς, αλλά ότι, εν όψει του ανωτέρω σκοπού, το Ε.Σ.Ρ. είναι και αυτό, παράλληλα με την νομοθετική εξουσία και τα άλλα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, φορέας του κατά το Σύνταγμα αμέσου ελέγχου των ανωτέρω σταθμών και στο προγενέστερο της ενάρξεως λειτουργίας αυτών στάδιο, δηλαδή στο στάδιο της χορηγήσεως των αδειών λειτουργίας τέτοιων σταθμών.

 • Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Το Ελληνικό Δημόσιο, με την ιδιότητα του οφειλέτη, καταβάλλει τόκο υπερημερίας σε ποσοστό μικρότερο εκείνου που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ιδιώτες οφειλέτες, το οποίο μέχρι τώρα ήταν πάντα ανώτερο του εκ ποσοστού 6% οφειλομένου παρά του Δημοσίου.
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more