Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΔΙΕΘΝΗ / May 17, 2017: Κανονισμός 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Διεύρυνση Αρμοδιoτήτων της Frontex

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Κανονισμός 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Διεύρυνση Αρμοδιoτήτων της Frontex

Ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον Κανονισμό 2016/1624 διεύρυνε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινώς αποκαλούμενος Frontex, ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (26.10.2004, DO L 349/25.11.2004).


Συγκεκριμένα, το Προοίμιο καθώς και το άρθρο 5 του Κανονισμού καθιερώνουν τη συνευθύνη της  Frontex με τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συνόρων «συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης συνόρων στη θάλασσα». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8, η Frontex διεξάγει «αξιολόγηση τρωτότητας» που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της «ικανότητας και ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα», και προτείνει στα κράτη μέλη αναγκαία μέτρα. ‘Όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του Προοιμίου, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα, προτεινόμενα από τη Frontex, αναγκαία μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστεί «ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν», το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, προσδιορίζει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από την Frontex και απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. H Frontex, στη συνέχεια, καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων.


Ο Κανονισμός διευρύνει της αρμοδιότητες της Frontex και στο πεδίο της επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών, παραχωρώντας στον οργανισμό το δικαίωμα να οργανώνει κοινές επιχειρήσεις επιστροφής με δική του πρωτοβουλία.


Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex απαρτίζεται από ένα αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής. Για τη λήψη διορθωτικών μέτρων απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ για αποφάσεις που αφορούν δραστηριότητες του οργανισμού κοντά στα σύνορα κάποιου κράτους-μέλους απαιτείται ή σύμφωνη γνώμη του αντιπροσώπου του κράτους αυτού.

Ο Κανονισμός διευρύνει της αρμοδιότητες της Frontex και στο πεδίο της επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών, παραχωρώντας στον οργανισμό το δικαίωμα να οργανώνει κοινές επιχειρήσεις επιστροφής με δική του πρωτοβουλία.


LATEST POSTS
ethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more